To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonus: indexering van het basisbedrag voor de belastingvrijstelling

28/05/2019

Voor de loonbonus, officieel ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’, geldt een fiscale gunstbehandeling, voor zover een bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. Dat bedrag, geïndexeerd tot 2.941 euro[1] voor het inkomstenjaar 2019 wordt verhoogd tot 2.942 euro om indexeringsproblemen te vermijden.

Begrip niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: even opfrissen

De loonbonus is een voordeel dat gekoppeld is aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen, of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Dat voordeel moet afhangen van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van het systeem[2].

Het voordeel mag bovendien niet worden ingevoerd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, waarin individuele of collectieve overeenkomsten voorzien.

Sociale en fiscale gunstbehandeling

Voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geldt zowel op sociaal als op fiscaal vlak een gunstbehandeling, voor zover ze een bepaald bedrag niet te boven gaan.

Op sociaal vlak

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn uitgesloten van het loonbegrip ten belope van 3.169 euro (te indexeren bedrag[3]) per kalenderjaar, per werkgever en per werknemer. Dit bedrag is bijgevolg vrijgesteld van normale (werknemers- en werkgevers-)bijdragen voor de sociale zekerheid.

Op deze niet-recurrente voordelen wordt wel een bijzondere werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid van 33% geheven. Bovendien is de werknemer sinds 1 januari 2013 een persoonlijke solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd op de ontvangen loonbonus[4].

Op fiscaal vlak

Voor de loonbonus geldt een fiscale gunstbehandeling, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn bij de werknemer vrijgesteld ten belope van 2.755 euro (te indexeren bedrag)[5] per kalenderjaar en per belastingplichtige. Dit basisbedrag wordt verkregen na inhouding van de persoonlijke bijdrage van 13,07% op het bedrag van 3.169 euro en wordt elk jaar geïndexeerd. Het geïndexeerd bedrag voor het jaar 2019 was tot nu toe gelijk aan 2.941 euro, zodat er geen bedrijfsvoorheffing, noch eindbelasting verschuldigd is voor niet-recurrente voordelen die dit bedrag niet te boven gaan. Bij overschrijding van de bovengrens wordt alleen het verschil belast.

Zowel het bedrag van de loonbonus als de op dat bedrag verschuldigde bijzondere socialezekerheidsbijdrage zijn bij de werkgever aftrekbaar als beroepskosten (uiteraard maximum ten belope van de bovengrens van 3.383 euro per werknemer).

Raadpleeg voor meer informatie hierover onze fiche.

Nieuw basisbedrag om indexeringsprobleempje te verhelpen

Zowel het sociaal als het fiscaal basisbedrag worden elk jaar op 1 januari op identieke wijze geïndexeerd. Het valt echter voor dat, nadat de persoonlijke bijdrage van 13,07% werd ingehouden op het geïndexeerd sociaal basisbedrag, dat bedrag enkele centen hoger uitvalt dan het geïndexeerd fiscaal basisbedrag.

Dan doet zich een indexeringsprobleempje voor: zo zou men het totaal bedrag van de voordelen dat sociaal is vrijgesteld niet fiscaal kunnen vrijstellen.

De wetgever verhelpt deze situatie door te beslissen dat het fiscaal basisbedrag van 2.755 euro wordt opgetrokken tot 2.756 euro. Het geïndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2019 wordt bijgevolg opgetrokken van 2.941 euro tot 2.942 euro. Deze maatregel treedt in werking voor het aanslagjaar 2020[6].

 


[1] Artikel 38, § 1, 1e lid, 24° van het WIB 92.

[2] Artikel 3 van de wet van 21 december 2007.

[3] Bedrag voor 2019: 3.383 euro

[4] Sindsdien verschillen de fiscale en sociale maximumbedragen want het fiscale maximumbedrag is voortaan gelijk aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage.

[5] Artikel 38, § 1, 1e lid, 24° van het WIB 92.

[6] Artikelen 8 en 9 van de wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter van de wet van 5 april 1955, BS, 6 mei 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-05-2019