To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De uitvoering van het interprofessioneel akkoord (IPA) krijgt vorm

12/08/2021

Op 8 juni 2021 raakten de sociale partners het eens over een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Eind juni werd dat akkoord definitief goedgekeurd door hun achterban. Vervolgens maakten de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de ministerraad de afspraken officieel.

Tijd dus voor een gedetailleerd overzicht:

Daarnaast werden ook deze maatregelen bekrachtigd :

 

Verhoging van de minimumlonen 

Om de koopkracht van de werknemers te verhogen, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) van cao nr. 43 stapsgewijs opgetrokken: op 1 april 2022, op 1 april 2024 en op 1 april 2026.

 

Periode

Verhoging (€)

GMMI (€)

Vóór 1 april 2022 (werknemers vanaf 18 jaar)

Geen verhoging

1.625,72 *

Vanaf 1 april 2022

+ 76,28

1.702 *

Vanaf 1 april 2024

+ 35 *

1.737 *

Vanaf 1 april 2026

+ 35 *

1.772 *

Vanaf 1 april 2028

Eventueel nog verdere verhoging mogelijk

Onbekend

* Dit bedrag wijzigt mee bij toekomstige indexeringen

 

Het GMMI in de tabel is een minimumloon dat in iedere sector minimaal moet worden betaald, voor arbeidsovereenkomsten die één maand of langer duren. Vandaag bestaan er drie verschillende GMMI-bedragen, naargelang leeftijd en anciënniteit. Vanaf 1 april 2022 wordt het eenvoudiger en zal er slechts één GMMI van toepassing zijn, voor alle werknemers vanaf 18 jaar en ongeacht hun anciënniteit.

De overheid zal de impact van die GMMI-verhogingen compenseren via de RSZ-bijdragen en/of belastingen. De bedoeling is enerzijds om de meerkost voor de werkgever zo veel mogelijk te compenseren en anderzijds om het nettobedrag voor de werknemer op te trekken.

De regering werkt momenteel aan een koninklijk besluit (KB) dat vanaf 1 april 2022 een extra RSZ-korting voorziet voor werknemers met een “zeer laag loon”. Technisch gezien gebeurt dat door een nieuwe component “zeer lage lonen” in te bouwen in de reeds bestaande structurele RSZ-vermindering. De lageloongrenzen stijgen ook mee met de index.

Wat met het minimumloon voor studenten en minderjarigen?

Het minimumloon voor jobstudenten verkrijgt u door het GMMI (voor een werknemer van 18 jaar) te vermenigvuldigen met een bepaald percentage. Die percentages vindt u terug in cao nr. 50 van de NAR.

Omdat het niet de bedoeling is dat de verhoging van het nationaal GMMI ook het GMMI voor de studenten verhoogt, zullen bovenvermelde percentages op 1 april 2022 in verhouding verlaagd worden. Het studenten-GMMI zal dan ongeveer hetzelfde blijven als vandaag.

Harmonisering aanvullende pensioenen uitgesteld 

Bij de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders - bedienden, was het de bedoeling van de wetgever om tegen 2025 de verschillen tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen weg te werken. Door de coronacrisis werd de datum van 2025 onhoudbaar.

Daarom beslisten de sociale partners twee zaken. Ten eerste vroegen zij aan de wetgever om de termijn voor de harmonisatie van de aanvullende pensioenstelsels te verlengen tot 1 januari 2030. 

Ten tweede vroegen zij om per periode van 2 jaar (tegelijk met het tweejaarlijks loonoverleg in de sectoren) minstens 0,1% van de loonmarge voor te behouden aan die harmonisatieoefening. Dit enkel in de sectoren waar dit nodig is, zoals bijvoorbeeld sectoren waar arbeiders een gunstiger aanvullend pensioen genieten dan de bedienden, of omgekeerd. Die afspraak zal voor het eerst in werking treden bij de loonakkoorden voor de periode 2023- 2024.

Derdebetalersregeling 

De sociale partners bereikten ook een akkoord over de financiering en verduurzaming van de overheidstussenkomst in de derdebetalersregeling. Concreet zullen werknemers niets moeten betalen voor hun woon-werkverplaatsingen met de NMBS. De werkgever betaalt 80% van de kost en de overheid komt tussen voor de overige 20%.

Deze subsidie wordt nu omgezet in een open enveloppe, er zou geen aftopping meer zijn van de subsidie aan de NMBS. Men wil via deze regeling het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.

In een later nieuwsbericht geven wij u hierover meer info.

Innovatiepremie 

Ook in de periode 2021-2022 zult u nog steeds een innovatiepremie kunnen betalen aan uw creatieve werknemers. Die premie is vrij van RSZ en belastingen, onder meer op voorwaarde dat u ze toekent aan werknemers die nieuwe ideeën aanbrengen die uitgevoerd worden binnen de onderneming.

U leest er alles over in ons dossier 'Innovatiepremie'.

Risicogroepen 

Ook de bijdrage van 0,10% om risicogroepen aan het werk te zetten of te houden wordt verlengd voor de periode 2021-2022. Het gaat onder meer om oudere werknemers, allochtonen, laaggeschoolden… Bijna alle werkgevers uit de privésector betalen zo’n bijdrage, via de RSZ. Sommige sectoren legden een hogere bijdrage vast.

Elk paritair comité mag zelf bepalen welke risicogroepen de meeste ondersteuning nodig hebben binnen hun specifieke sector. De fondsen voor bestaanszekerheid of de sectorale vormingsfondsen gaan vervolgens echt met dat budget aan de slag, bijvoorbeeld door gratis opleidingen aan te bieden voor mensen uit risicogroepen.

Meer weten?

De meest recente bedragen van het GMMI kunt u steeds raadplegen via de hoofding “Gemiddeld maandelijks minimumloon” in de Sociolist-tabel.

Wilt u een derdebetalersregeling bij de NMBS gebruiken, om uzelf en uw personeel kosten te besparen? Dan kunt u een derdebetalersovereenkomst aanvragen via de site van de NMBS.

Houd ook onze nieuwsberichten op Lex4You > Sectoraal > Nieuws en uw FlasHR-nieuwsbrief in de gaten, voor het laatste juridisch nieuws op vlak van HR.

Wat doet Securex voor u?

Securex past de nieuwe bedragen van het GMMI automatisch voor u toe. Dat gebeurt in de volgende sectoren:

  • Sectoren waar de minimumlonen lager liggen dan het nationaal GMMI
  • Sectoren waar er geen minimumbarema’s voorhanden zijn (bijvoorbeeld PC 335 of PC 337).

Securex factureert ook automatisch de juiste bijdragen voor risicogroepen, zoals ze in uw sector gelden, en stort deze door naar de RSZ.

 

Bronverwijzing:

  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-08-2021