To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mag u de lonen van uw werknemers verhogen nu de loonnorm gekend is?

26/04/2019

Op 24 april 2019 werd het koninklijk besluit ter bepaling van de loonnorm[1] gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad[2]. Officieel werd de loonnorm vastgesteld op 1,1 % voor de twee komende jaren, dus voor de periode 2019-2020.

Concreet betekent dit dat de loonkost in uw onderneming met maximum 1,1% mag stijgen ten opzichte van de loonkost tijdens de periode 2017-2018.

Wat betekent dit percentage in de praktijk?

Dit percentage is een maximum. De sectoren zijn vrij om de maximale marge van 1,1% al dan niet helemaal te gebruiken. M.a.w. deze marge varieert tussen 0 en 1,1%.

Indien er een saldo overblijft of indien de sector een keuzevrijheid heeft gelaten aan de ondernemingen, zullen die op hun niveau kunnen onderhandelen. 

In principe moeten alle conventionele verhogingen verrekend worden op de loonnorm, met uitzondering van de indexaties en baremieke verhogingen, die gegarandeerd moeten blijven.

Bepaalde loonelementen worden echter uitgesloten uit de loonnorm. Het betreft bijvoorbeeld de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (toegekend in het kader van de cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad) en de winstpremies. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD WASO. Indien hier wijzigingen zouden optreden, zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.

Het is belangrijk om de begrippen verhoging en indexatie van elkaar te onderscheiden, vooral als beiden uitgedrukt worden in een percentage! De verhogingen zijn het resultaat van de onderhandelingen op sector- of ondernemingsniveau in het kader van de sectorakkoorden. De indexaties daarentegen zijn het gevolg van de indexatiemechanismen die door de sectoren werden ingevoerd. Deze mechanismen bepalen wanneer en hoe de lonen worden aangepast aan de levensduurte.

Mag u de lonen van uw werknemers nu al met 1,1% verhogen?

Zo simpel is het niet.

Wat beslissen de sectoren?

De loonnorm van 1,1% wordt in eerste instantie immers ingevuld door de sociale partners in de zogenaamde sectorakkoorden.  De komende weken en maanden zullen er in de verschillende sectoren dan ook akkoorden gesloten worden, waarin afspraken rond onder andere loonsverhogingen, arbeidsduur, vervoerskosten, vormingen,… zullen worden vastgelegd.

De loonnorm moet de sectoren/ondernemingen ook toelaten om geleidelijk aan de verschillen in behandeling weg te werken die er nog bestaan tussen de bedienden en de arbeiders inzake aanvullende pensioenen. Dit moet tegen uiterlijk 1 januari 2025. Voor meer informatie hieromtrent kan u ons artikel van 11 mei 2017 en de aanbeveling nr. 27 van de NAR raadplegen.

Pas als de sectoren een akkoord hebben bereikt, is het de beurt aan de ondernemingen, en deze moeten dan rekening houden met de afspraken die op sectorvlak gemaakt werden.

Risico’s voor de werkgever

Nu al uw lonen met 1,1% verhogen of maaltijdcheques, ecocheques of een ander voordeel toekennen, is dan ook niet aan te raden.  U riskeert immers om twee keer te moeten betalen:

  • een eerste maal, omdat u uw werknemers zelf een loonsverhoging van 1,1% hebt toegekend;
  • en een tweede maal, omdat u de sectorcao’s waarin een loonsverhoging of een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, in de groepsverzekering,… werd voorzien, moet naleven.

Bovendien is de kans groot dat u daardoor de loonnorm overschrijdt en een dergelijke overschrijding wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.  Afwachten is dus de boodschap!

Wat doet Securex voor u?

Wil u weten of uw sector al een akkoord heeft gesloten, neem dan een kijkje op Lex4You, in de rubriek Sectoraal > Tewerkstellingsakkoorden > 2019-2020.

Eens er een akkoord is in uw sector, brengen wij u ook op de hoogte via onze sector-flash. Bent u nog niet ingeschreven voor onze FlasHr? Neem dan snel contact op met uw client advisor; hij doet het nodige.

 


[1] De bepalingen over de loonnorm zijn opgenomen in de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd en aangepast door de wet van 19 maart 2017 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017).

[2] Koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, Belgisch Staatsblad van 24 april 2019..

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-04-2019