To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw verplichtingen inzake opleidingsdagen voor uw werknemers: bent u in orde?

22/11/2018

De Wet inzake wendbaar en werkbaar werk van 5 maart 2017 heeft een opleidingsverplichting uitgewerkt voor alle werkgevers uit de privésector[1]. De doelstelling om geleidelijk tot een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent voor alle werkgevers uit de privésector te komen, is niet geheel vrijblijvend.

U doet er dus goed aan als werkgever uw opleidingsinspanningen even onder de loep te nemen om te controleren in welke mate uw onderneming aansluit bij haar opleidingsverplichtingen.

Ter herinnering hernemen we in dit artikel de grote lijnen inzake de opleidingsverplichtingen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar Lex4You op onze website. Via de zoekterm “opleidingsinspanningen” vindt u gedetailleerde informatie.

Principe: de sectoren zijn aan zet, dan pas de ondernemingen.

De Wet inzake wendbaar en werkbaar werk bepaalt dat het in de eerste plaats aan de sectoren toekomt om te bepalen welke verplichtingen zij op dit vlak een de ondernemingen uit hun sector opleggen.

De meeste sectoren hebben ervoor gekozen om voor de periode 2017-2018 de bestaande cao inzake opleidingen uit een vorige periode te verlengen en voorzien een groeipad voor de komende jaren. Daarnaast preciseren deze cao’s ook het aantal opleidingsdagen waarop een werknemer recht heeft, globaal of individueel.

Wanneer er geen sector-cao inzake opleidingsinspanningen is gesloten[2], kan de werkgever het initiatief nemen om een opleidingskrediet van minimum het equivalent van 2 dagen per jaar te plaatsen op een individuele opleidingsrekening[3] voor elke werknemer. Ook in dat geval moet in een groeipad voor de komende jaren worden voorzien.  

Mocht u wensen na te gaan wat uw sector heeft beslist, dan kan u terecht op Lex4You in de rubriek Sectoraal/Paritaire Comités. U selecteert vervolgens uw paritair comité en klikt op het trefwoord Vormingen.

Het suppletief stelsel, als noch de sector, noch de onderneming een opleidings-doelstelling hebben ingevoerd.

Het suppletief opleidingsrecht houdt in dat de werknemer individueel aanspraak kan maken op gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent.

Uitzondering voor werkgevers met minder dan 20 werknemers.

Voor werkgevers die minimum 10, maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen, geldt een afwijkend regime. In dat geval bepaalt de werkgever zelf, op basis van de loonmassa van zijn onderneming, het gemiddeld aantal dagen waarover de werknemers beschikken. De werkgever moet wel minimum in gemiddeld 1 dag opleiding per jaar per voltijds equivalent voorzien en in een individuele opleidingsrekening[4].

Uitzondering voor werkgevers met minder dan 10 werknemers.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers vallen in principe niet onder deze opleidingsverplichting. Opgelet echter: een sector kan evenwel bepalen dat bijvoorbeeld de sectorale regeling inzake opleidingsinspanningen ook van toepassing is op uw onderneming met minder dan 10 werknemers. Wij raden u aan dit te controleren. Hiervoor kan u terecht op Lex4You in de rubriek Sectoraal/Paritaire Comités. U selecteert vervolgens uw paritair comité en klikt op het trefwoord Vormingen.

De sociale balans: controle van uw opleidingsinspanningen.

De opvolging van de opleidingsinspanningen gebeurt via de sociale balans. In die sociale balans moet een overzicht opgenomen worden van de opleidingen die de werknemers gevolgd hebben. Het gaat hier niet alleen om formele opleidingen (bijvoorbeeld interne en externe cursussen en stages), maar ook om minder formele en informele opleidingen (bijvoorbeeld: on-the-job-training, coaching, workshops, Webinars, …).

Securex als opleidingscentrum

Securex biedt u een ruime waaier aan opleidingen HR, Health & Safety en Talent & Career. Op maat van uw organisatie stellen wij uw opleidingspakket samen, gaande van sociaal-juridische opleidingen, personeelsbeleid, salarisbeheer over absenteïsme, veiligheid en psychosociaal welzijn naar change management en leiderschap om maar enkele te noemen. Het is mooi meegenomen dat al deze opleidingen mee in aanmerking komen voor de realisatie van uw opleidingsdoelstellingen. Surf naar onze website en bekijk het aanbod aan opleidingen op meer dan 20 locaties in België.

Wat doet Securex voor u?

Securex vult de sociale balans voor u in, met alle gegevens die bij het sociaal secretariaat gekend zijn. Indien u de opleidingen die uw werknemers volgen correct doorgeeft in de prestatiestaat, dan zullen ze ook als zodanig worden opgenomen in de sociale balans van uw onderneming. U dient deze dan nog enkel te vervolledigen met de gegevens waar wij niet over beschikken. Dat kunnen bijvoorbeeld de minder formele en informele opleidingen zijn.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 inzake wendbaar en werkbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017 en Koninklijk besluit van 5 december 2017 houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de Wet inzake wendbaar en werkbaar werk, Belgisch staatsblad van 18 december 2017.  

[2] Of indien de sector de ondernemingen vrij laat om zelf te bepalen hoe ze de opleidingsinspanningen realiseren.

[3] De individuele opleidingsrekening is een elektronisch of papieren formulier waarin een aantal vermeldingen moeten worden opgenomen. Verder omschrijft de wet ook een aantal verplichtingen inzake kennisgeving aan en jaarlijkse opvolging bij elke werknemer.

[4] Ook indien de werkgever niets bepaalt, beschikken de werknemers gemiddeld over minimum 1 dag opleiding per jaar per voltijds equivalent.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-11-2018