To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een toekomstgericht opleidingsbeleid

28/11/2019

Digitalisering, automatisering, robotisering, ...

In deze tijd van digitalisering, functieautomatisering en robotisering is het belangrijk om uw werknemers regelmatig op te leiden. Want niet alleen evolueert hun beroep en werkomgeving voortdurend, mogelijks transformeert het beroep zelfs compleet. Gelukkig kan u via opleidingen tools geven aan uw werknemers om zich aan te passen aan de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Maar wist u dat u als werkgever ook een opleidingsplicht heeft? En dat er financiële aanmoedigingen bestaan?  

Opleiding en omscholing zijn sleutelwoorden

De digitalisering zorgt dat bedrijven steeds meer hun werknemers permanent moeten opleiden. Zowel om knelpuntberoepen in te vullen als om te kunnen inspelen op de beroepen van de toekomst.

De sociale partners legden daarom een opleidingsverplichting op aan de sectoren en de bedrijven. Ze benadrukken het belang van opleiding en permanent leren, om aan de marktvraag en de behoeften van de werknemers te kunnen voldoen.

De wet Werkbaar en Wendbaar Werk1 legde een interprofessionele doelstelling vast. De ondernemingen uit de privésector moeten een opleidingsinspanning leveren en op termijn gemiddeld 5 dagen per jaar per voltijds equivalent aanbieden.

Die verplichting begint echter niet onmiddellijk. Elk van de sectoren moet de verbintenis aangaan en een groeipad uitstippelen om de 5-daagse doelstelling geleidelijk te bereiken.

Hoe staat het in uw sector?

In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling hebben veel sectoren gebruik gemaakt van de sectorale onderhandelingen voor 2019-2020 om het aantal bestaande opleidingsdagen te verhogen door een groeipad te volgen.

Voor de periode 2019-2020 hebben de meeste sectoren een cao gesloten die het aantal opleidingsdagen vastlegt waarop een werknemer collectief en/of individueel recht heeft.

Hoeveel opleidingsdagen moet u in de praktijk toekennen?

Om te weten wat uw sector hierover heeft beslist, kunt u de tabel in de bijlage raadplegen.

Neem een kijkje op de website van uw Opleidingsfonds.

De sectorale Opleidingsfondsen en -Centra zijn specifiek gericht op de behoeften van de bedrijven op dit gebied en werken aan de implementatie en ontwikkeling van toekomstgerichte opleidingen. Bovendien voeren ze ook financiële stimuli voor opleiding in.

Voor informatie over opleidingen, financiële tegemoetkomingen en de daarbij te volgen modaliteiten kunt u terecht op de website van het Opleidingsfonds- of Centrum van uw sector. Zo is Cevora bijvoorbeeld het opleidingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden (of PC 200). U vindt uw referentieorganisatie in de tabel in de bijlage.

Let op!

U hebt begrepen dat opleiding een sleutelrol speelt in het leven van uw bedrijf!

We raden u daarom aan om opleidingsinspanningen als werkgever zorgvuldig onder de loep te nemen, zodat u weet in welke mate uw bedrijf aan zijn opleidingsverplichtingen voldoet.

De sociale balans kan u hierbij helpen. Vergeet die niet in te vullen. De sociale balans vormt het bewijs van de opleidingen die u toekent.

Even herinneren aan de algemene principes

Voor meer informatie over uw opleidingsverplichtingen kan u ons Lex4You-dossier Opleidingsinspanningen - Verplichtingen van de werkgever lezen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-11-2019