To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 339 voortaan onderverdeeld in subcomités

08/10/2018

Het paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (PC 339) bestaat al meer dan tien jaar[1]. Dit pc is bevoegd voor maatschappijen voor sociale huisvesting die erkend zijn overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten en die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen:

  • het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;
  • het kopen van gronden bestemd om ingericht of weer verkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1 bedoelde gebouwen;
  • het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen die werden verworven in het kader van het maatschappelijk doel. 

Dit paritair comité wordt voortaan gesplitst in drie afzonderlijke paritaire subcomités (PSC).

Welke paritaire subcomités zijn er?

Vanaf 4 oktober eerstkomend[2] zal per bevoegd gewest een subcomité voor de erkende huisvestingsmaatschappijen worden opgericht:

  • Het PSC 339.01 is bevoegd voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest;
  • Het PSC 339.02 is bevoegd voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waals Gewest;
  • Het PSC 339.03 is bevoegd voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Al deze subcomités betreffen dezelfde activiteiten.

Arbeiders die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren zijn er echter uitdrukkelijk van uitgesloten. Zij vallen onder het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124).

Wat houdt die opsplitsing concreet in?

Vanaf 4 oktober ressorteren de erkende huisvestingsmaatschappijen onder één van de hierboven genoemde paritaire subcomités naargelang van het bevoegde gewest, met name het Vlaams Gewest, het Waals Gewest of het Brussels Gewest.

Deze paritaire subcomités zullen onafhankelijk van elkaar werken. Bijgevolg moeten de cao’s die ze sluiten niet worden goedgekeurd door het nationaal paritair comité.

Welke cao’s zijn momenteel van toepassing?

De paritaire subcomités kunnen pas werken en cao’s sluiten nadat hun leden werden benoemd.

Nadat ze werden samengesteld kunnen ze hun eigen arbeids- en loonvoorwaarden vaststellen.

In tussentijd blijven de cao’s die van kracht zijn[3] in het PC 339 van toepassing op de ondernemingen die voortaan ressorteren onder het bevoegdheidsgebied van het PSC 339.01, 339.02 of 339.03.

Hierbij willen we uw aandacht op het volgende vestigen: de lonen die in de sector gelden worden op 1 oktober 2018 geïndexeerd.

In de praktijk?

De invloed van deze wijzigingen is eerder beperkt.

Raadpleeg de rubriek Sectoraal voor aanvullende informatie over deze sector.

 


[1] Koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, Belgisch Staatsblad van 8 februari 2008. Oprichtingsdatum: 24 januari 2008.

[2] Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, Belgisch Staatsblad van 24 september 2018.

[3] Er zijn drie van die cao’s. Raadpleeg onze actua van 18 januari 2018 voor meer details.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-10-2018