To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdskrediet eindeloopbaan: recht op uitkeringen vanaf 55 jaar

26/07/2021

Op 15 juli 2021 sloot de Nationale Arbeidsraad twee cao’s, cao nr. 156 en 157,  af om de leeftijd voor de uitkeringen bij tijdskrediet eindeloopbaan te verlagen. Werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben vanaf 55 jaar recht op uitkeringen als ze 1/2 of 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan nemen. Deze regels gelden voor het tijdskrediet eindeloopbaan dat van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023 ingaat.

Aangezien het om kader-cao’s gaat, moet er een bijkomende cao worden gesloten op het niveau van de sector om de leeftijdsgrens voor de uitkeringen op 55 jaar te bepalen. Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering moeten een ondernemings-cao afsluiten om de leeftijd op 55 vast te leggen.

Ondernemingen die deel uitmaken van inactieve of niet opgerichte PC’s kunnen ook de leeftijd voor de uitkeringen verlagen. Zij moeten dan een ondernemings-cao of toetredingsakte afsluiten. Eventueel kunnen ze ook het arbeidsreglement wijzigen om de leeftijd te verlagen.

 

Vanaf welke leeftijd hebben werknemers recht op uitkeringen tijdskrediet einde loopbaan?

Algemeen stelsel en afwijkingen

Sinds 2015 werd de leeftijd om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen voor een tijdskrediet eindeloopbaan van 55 jaar tot 60 jaar opgetrokken.

Werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep of werknemers uit ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering toch nog vroeger uitkeringen genieten. In de NAR moeten de sociale partners daarvoor wel en kader-cao afsluiten. Er werd nu een cao afgesloten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Ook voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2023 werd al een cao afgesloten.

 

Kader-cao’s voor 2 groepen van werknemers

Cao’s nr. 156 en 157 creëren een interprofessioneel kader voor twee groepen van werknemers:

 

 • Werknemers met een eindeloopbaantijdskrediet na een lange loopbaan of een zwaar beroep
 • Werknemers met een eindeloopbaantijdskrediet in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

 

Deze cao’s werden voor een bepaalde duur, van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 en van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, gesloten. Ze kan nadien worden aangepast of verlengd.

Opgelet: ze zijn enkel van toepassing op het eindeloopbaantijdskrediet dat tijdens hun geldigheidsduur ingaat of wordt verlengd (d.i. van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023).

Lange loopbanen en zware beroepen

De leeftijd die is vereist om een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen op te nemen kan van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023 op 55 jaar worden bepaald, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er wordt op het niveau van de sector een cao gesloten die bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. Die cao moet bovendien uitdrukkelijk verwijzen naar de kader-cao nr. 156 of 157. Ondernemingen die deel uitmaken van inactieve of niet opgerichte PC’s kunnen ook de leeftijd voor de uitkeringen verlagen. Zij moeten dan:
  • Een ondernemings-cao afsluiten of
  • Een toetredingsakte afsluiten of
  • Het arbeidsreglement wijzigen
 • En de werknemer moet op het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving aan zijn werkgever voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van het afwijkend stelsel:
  • Een beroepsloopbaan van 35 jaar als werknemer bewijzen
  • OF tewerkgesteld geweest zijn:
   • gedurende ten minste 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep. Die periode van 5 jaar moet liggen in de laatste 10 kalenderjaren, van datum tot datum berekend
   • OF gedurende ten minste 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep. Die periode van 7 jaar moet liggen in de laatste 15 kalenderjaren, van datum tot datum berekend
   • OF gedurende ten minste 20 jaar in een arbeidsregeling met nachtprestaties
   • OF door een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een attest dat werd afgegeven door een arbeidsgeneesheer en zijn ongeschiktheid bevestigt om zijn beroepsactiviteit voort te zetten

Voor deze eerste groep van werknemers moet voor de aanvragen die ingaan vanaf 2021 dus worden nagegaan of in de sector een cao werd gesloten in toepassing van de cao nr. 156 en/of 157 en of die algemeen verbindend werd verklaard. Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die deel uitmaken van inactieve of niet opgerichte PC’s.

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

De leeftijdsvoorwaarde om in dat kader een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen op te nemen kan van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023 op 55 jaar worden behouden voor weknemers die hun arbeidsregime verminderen met 1/2 of 1/5. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Er wordt op het niveau van de onderneming een cao gesloten. De cao moet bovendien uitdrukkelijk verwijzen naar de kader-cao nr. 156 of 157
 • En het moet wel degelijk gaan om een onderneming die werd erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties moet gelegen zijn in de periode van erkenning, en er moet cumulatief zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • De onderneming toont aan dat haar erkenningsaanvraag kadert in een herstructureringsplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden
  • En de onderneming toont bij haar erkenningsaanvraag aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vermindert
  • EN de minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan die voorwaarden is voldaan

Voor die tweede groep van werknemers moet voor de aanvragen die ingaan vanaf 1 januari 2021 tot 30 juni 2023 dus worden nagegaan of op het niveau van de onderneming een cao werd gesloten in toepassing van de cao nr. 156 en of 157.

 

Geen cao

Als er op het niveau van de sector of van de onderneming geen cao werd gesloten met toepassing van de kader-cao’s, is een eindeloopbaantijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen in het kader van de uitzonderingsregimes pas mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar.

De enige uitzondering hierop is van toepassing voor ondernemingen die deel uitmaken van inactieve of niet opgerichte PC’s kunnen ook de leeftijd voor de uitkeringen verlagen. Zij moeten dan een ondernemings-cao of toetredingsakte afsluiten. Eventueel kunnen ze ook het arbeidsreglement wijzigen om de leeftijd te verlagen.

 

Wilt u meer info?

Heeft u nog vragen over het tijdskrediet landingsbanen? Dan kunt u terecht bij uw Legal Advisor via myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-07-2021