To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Controles in de horeca: de inspecteurs duiden de knelpunten aan

10/08/2018

In haar actieplan sociale fraudebestrijding 2018 werden 2.200 controles voorzien in de horeca met specifieke aandacht voor zwartwerk[1]. Halverwege het jaar geven de sociaal inspecteurs van de RVA, af en toe bijgestaan door de politie en andere sociale inspectiediensten, een stand van zaken.

Een niet onbelangrijk deel van de inbreuken[2] werden vastgesteld tegen de reglementering inzake tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken (beter gekend als economische werkloosheid) en de deeltijdse arbeid.

Dit artikel behandelt enkele aandachtspunten omtrent economische werkloosheid voor arbeiders. In een volgend artikel gaan we verder in op de deeltijdse arbeid.

Voorafgaandelijke mededeling aan de RVA

De werkgever dient via elektronische weg het werkloosheidsbureau op de hoogte te brengen (algemene kennisgeving)[3]. Dit kan via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Vervolgens ontvangt de werkgever per elektronische mededeling een ontvangstbewijs dat melding maakt van de datum waarop de mededeling werd verricht, de inhoud van de mededeling en een uniek meldingsnummer als bewijs dat de mededeling voor de betreffende werknemer werd verricht.

Maar u kan als werkgever ook een beroep doen op Securex om deze voorafgaandelijke melding aan de RVA te laten verrichten, evenals de maandelijkse mededeling aan de RVA van de 1ste effectieve werkloosheidsdag voor elke arbeider (zie verder). U kan dit via eenvoudig in te vullen templates die u aan Securex overmaakt en via een tool “mededeling tijdelijke werkloosheid”. Neem alvast contact op met uw Client Advisor, mocht dit voor u onbekend zijn.

Opgelet: u moet de mededeling minstens 7 ononderbroken kalenderdagen op voorhand doen, de dag van de melding niet inbegrepen.

Weet ook dat, in afwijking op de basistermijnen in de horeca de toegelaten duur van de economische werkloosheid bepaald is op 3 of 6 maanden al naargelang het een volledige schorsing betreft of een stelsel van verminderde arbeid[4]. Bij het verstrijken van deze termijnen moet de werkgever terug een ‘normale arbeidsregeling’ invoeren alvorens een nieuwe periode economische werkloosheid kan worden ingevoerd.

Formaliteiten bij aanvang van de economische werkloosheid

Bij de aanvang van de economische werkloosheid moet de werkgever twee belangrijke formaliteiten vervullen.

Maandelijkse melding aan de RVA van de 1ste effectieve werkloosheidsdag

De verplichting om elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA mee te delen werd ingevoerd om meer gerichte controles mogelijk te maken. In tegenstelling tot de algemene kennisgeving van de voorziene werkloosheid is deze kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag slechts 1 maand geldig.

De mededeling moet plaatsvinden op de 1ste dag van de effectieve schorsing of op de werkdag die volgt of ten vroegste vanaf de 5de werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve dag werkloosheid (let wel, de werkgever moet dan met zekerheid weten dat de arbeider die dag economisch werkloos zal zijn)[5].

Maandelijks een controleformulier C3.2A afleveren

De werkgever overhandigt aan elke betrokken werknemer een behoorlijk ingevuld formulier C 3.2. A dat dienst doet als controlekaart[6] [7]. De arbeider moet dit formulier steeds in zijn bezit hebben vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand en kunnen voorleggen aan de sociaal inspecteur wanneer die ernaar vraagt. Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet de werknemer het formulier invullen volgens de instructies die erop vermeld staan.

Uiterlijk op dezelfde dag als waarop het formulier C 3.2. A afgeleverd wordt, moet de werkgever in het validatieboek de identiteitsgegevens van de werknemer (naam, voornaam, woonplaats) vermelden, alsook het nummer van het formulier C 3.2 A en de maand waarop het betrekking heeft. De werkgever heeft hierbij de keuze tussen het bijhouden van een papieren validatieboek (te bestellen bij de client advisor) of het gebruik van het elektronisch validatieboek op de portaalsite van de sociale zekerheid. 

Op het einde van elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid geweest is

De werkgever moet een elektronische aangifte (ASR 5) doen; dit is de mededeling van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand.

Meer info?

U wenst een volledig overzicht van uw verplichtingen, en ook van deze van uw werknemer? U wilt weten wat de toepasselijke sancties zijn? Raadpleeg dan zeker onze fiche over de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders. Deze fiche maakt deel uit van ons dossier "Tijdelijke werkloosheid". U vindt dit onder de rubriek Sociaal/Dossiers.

 


[1] We verwijzen ook naar het artikel “PC 302 Horeca - Bent u klaar voor een controle?”.  In bijlage bij het artikel vindt u ook een handige ‘checklist horeca’. 

[2] Er wordt hier niet ingegaan op vaststellingen van zwartwerk en tewerkstellen van personen die illegaal in ons land verblijven, andere frequente inbreuken op de sociale wetgeving.

[3] Een kennisgeving aan de werknemers en aan de overlegorganen in de onderneming is ook vereist. U vindt hierover meer informatie in ons dossier over de tijdelijke werkloosheid (Sociaal/Dossiers).

[4] Afwijking ingesteld tot 30 april 2020 door het Koninklijk besluit van 17 mei 2018, Belgisch Staatsblad van 30 mei 2018.

[5] De RVA preciseert in zijn infoblad dat de werkdag die voorafgaat of volgt op elke dag van de week kan slaan, met uitzondering van de weekends, de feestdagen en de op ondernemingsniveau gekozen brugdagen.

[6] De werkgever moet dit formulier niet overhandigen indien de werknemer hiervoor gebruik maakt van de elektronische toepassing van de RVA.

[7] Indien tijdens dezelfde maand een nieuwe periode van tijdelijke werkloosheid voorkomt, moet de werkgever dit formulier niet opnieuw afleveren. Dit formulier moet één keer voor elke maand waarin de werknemer tijdelijk werkloos gesteld wordt, afgeleverd worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-08-2018