To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wanneer wordt de spilindex overschreden in 2021 ?

09/10/2020

Volgens het federaal planbureau zal de spilindex pas overschreden worden in oktober 2021.

Maar wat is juist de spilindex en wat betekent dit voor uw onderneming ?

 

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten uit de zgn. indexkorf, dan stijgt de index en bepaalde lonen en uitkeringen mee. Het doel hiervan is dat de koopkracht van de gezinnen op peil wordt gehouden.

 

Wat is het gevolg van de overschrijding van de spilindex?

Wanner de spilindex wordt overschreden dan worden de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen) evenals de wedden van de ambtenaren met 2% verhoogd Deze indexering zal (op basis van de actuele vooruitzichten) ofwel op 1 november 2021 ofwel op 1 december 2021 plaatsvinden.  

Ook bepaalde lonen uit de privésector zullen op die datum en volgens dezelfde formule worden geïndexeerd. Het gaat met name om: 

  • het GMMI(het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen) dat standaard van toepassing is in alle paritaire comités die niet over eigen loonschalen beschikken (bijvoorbeeld het PC 335 ) alsook alle bedragen die hier uit voortvloeien (zoals de vergoedingen van bepaalde leerlingen en stagiairs, de vergoedingen voor collectief ontslag en nachtarbeid,…);
  • de lonen uit de non-profitsector(zoals bv. de sector van de rusthuizen).

 

Dit geldt niet voor PC 200

De indexering van de lonen in de privésector wordt per paritair comité geregeld volgens sectoreigen formules. De lonen in PC 200 worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De voorziene index voor 1/1/2021 bedraagt momenteel 1,12 %, dit is uiteraard een voorspelling. Ook voor de meeste andere sectoren (zoals bouw, horeca, voeding, metaal,…) zijn de indexcijfers en het moment van indexatie vastgelegd in sectorale Cao’s.

 

Meer weten?

Wil u weten hoeveel de index in uw sector bedraagt lees dan zeker onze indexlist.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-10-2020