To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Economische werkloosheid in de bouw: iets voor uw onderneming?

25/09/2018

U kunt in uw onderneming het arbeidsritme tijdelijk niet handhaven wegens economische redenen? In plaats van over te gaan tot ontslagen waarbij u waardevolle werknemers verliest kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek.

Dit stelsel kan ingevoerd worden gedurende maximum 4 weken indien de arbeidsovereenkomst volledig geschorst wordt en gedurende maximum 3 maanden in geval van gedeeltelijke schorsing.  De sectoren mogen, via een koninklijk besluit, evenwel andere regels voorzien.

Specifieke regeling voor de bouwsector

In de bouwsector (PC 124) geldt een specifieke regeling[1] met verschillende mogelijkheden:

Regelingen

Modaliteiten

Maximumduur (+ verplichte werkweek)

Volledige schorsing

0 arbeidsdagen

4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte werkweek

Gedeeltelijke arbeid Grote schorsing

< 3 arbeidsdagen/ week
of < 1 arbeidsweek/2 weken (minstens 2 arbeidsdagen)

3 maanden + verplichte werkweek

Gedeeltelijke arbeid Kleine schorsing

≥ 3 arbeidsdagen/ week of ≥ 1 arbeidsweek/2 weken

12 maanden (RVA)

Wat ontvangt de werknemer?

Tijdens de periode van economische werkloosheid betaalt de werkgever geen loon. Van de RVA ontvangt de werknemer een uitkering tijdelijke werkloosheid (65% van het gemiddeld loon, begrensd tot 2.671,37 euro/maand).

Van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouw (Constructiv) ontvangt de werknemer een vergoeding per dag, afhankelijk van de categorie van werknemer. Indien er geen recht op deze vergoeding zou zijn geldt de wettelijke vergoeding van 2 euro per dag gedurende 60 dagen per jaar ten laste van de werkgever.

Constructiv kan het bedrag bij de werkgever terugvorderen bij economische werkloosheid van meer dan 24 dagen.

Responsalibiseringsbijdrage

Wie gedurende meer dan 110 dagen per werknemer per kalenderjaar een beroep doet op economische werkloosheid, moet een bijdrage betalen van 46,31 euro per dag per werknemer. De RSZ berekent en int deze bijdrage in de loop van het volgende kalenderjaar.

Welke formaliteiten moet u volgen?

  • Kennisgeving van de voorziene werkloosheid aan de arbeiders;
  • Versturen van een voorafgaande mededeling aan de RVA;
  • Mededeling aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging (indien aanwezig);
  • Overhandiging van een controleformulier C3.2A-bouw aan elke arbeider, vóór de aanvang van elke maand, zelfs indien u geen tijdelijke werkloosheid voorziet voor die maand;
  • Mededeling van de 1e effectieve werkloosheidsdag per kalendermaand. 

Belangrijk: Flashcontrole door RVA in september

In de week van 24 tot en met 30 september voert de RVA voor het eerst een ‘flashcontrole’ uit in de bouwsector, specifiek over de toepassing van de regels van Tijdelijke Werkloosheid. De sociaal inspecteurs willen in eerste instantie werkgevers informeren. Bij inbreuken zullen zij de werkgevers begeleiden naar een oplossing. Dit neemt niet weg dat er bij flagrante inbreuken geverbaliseerd kan worden. Wie zich wil voorbereiden kan gebruik maken van een checklist met de punten waarover zal worden gecontroleerd.

Wat kan Securex voor u doen?

Uw sociaal secretariaat kan u voor alle formaliteiten bijstaan en alle vragen beantwoorden die zich mocht stellen met het oog op een eventuele controle.

Securex werkt aan een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw aanvraag voor economische werkloosheid zelf kan voorbereiden. De afwerking ervan en het indienen bij de overheid zullen zo efficiënter en sneller kunnen gebeuren.

 


[1] Koninklijk Besluit van 30 juli 2010, Belgisch Staatsblad 12 augustus 2010.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-09-2018