To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Heeft uw werknemer recht op een eindejaarspremie?

19/11/2019

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving inzake de eindejaarspremie. Welke rechtsbronnen moet u raadplegen om uw verplichtingen correct na te leven?

Geen nationale wetgeving

Het recht op een eindejaarspremie wordt noch door een wet, noch door een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad geregeld, zodat het dus niet voor iedereen geldt. Om te weten of een werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, moet u dus naar de andere rechtsbronnen gaan kijken.

Een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau?

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de CAO vooropgesteld worden.

Deze voorwaarden, evenals het bedrag of de berekeningswijze van de premie, zullen niet voor alle sectoren dezelfde zijn: het blijft dus mogelijk dat een werknemer uit sector X geen of een lagere eindejaarspremie ontvangt dan een werknemer uit sector Y, ondanks het feit dat er in beide sectoren een recht op eindejaarspremie bestaat.

Wilt u weten of er in uw sector een recht op eindejaarspremie bestaat en wat de toekenningsmodaliteiten zijn? Klik dan in de rubriek Sectoraal op Paritaire comités. Selecteer vervolgens uw paritair comité en kijk onder het trefwoord “Eindejaarspremie”.

Andere rechtsbronnen?

Wanneer er in de sector niets geregeld is, kan het toch zijn dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, omdat dit recht op ondernemingsvlak geregeld is:

  • door een ondernemings-cao;
  • door het arbeidsreglement;
  • door de individuele arbeidsovereenkomst;
  • door een in de onderneming bestaand gebruik. Er is sprake van een gebruik wanneer de eindejaarspremie een permanent (toegekend gedurende een voldoende lange periode), algemeen (aan alle werknemers van dezelfde categorie) en vast (volgens een constante berekeningsbasis) karakter heeft.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-11-2019