To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Twee nieuwe wetten met allerhande maatregelen voor de winter

14/11/2018

De Kamer buigt zich momenteel over twee wetsontwerpen met allerhande maatregelen die binnenkort zullen worden goedgekeurd. Welke nieuwe maatregelen heeft onze regering voor ons in petto?

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Dit wetsontwerp[1] bevat onder meer de volgende sociale maatregelen:

 • Wijzigingen in de sector van de beroepsrisico’s: bedoeling is enerzijds de bestaande of toekomstige bijzondere statuten te integreren in de wettelijke regeling van de arbeidsongevallenwet en zo de toepassingsmodaliteiten van deze wet te stroomlijnen. De andere aanpassingen gaan over arbeidsongevallen bij telewerk, grensarbeid en toegelaten arbeid van gepensioneerden. Als datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2020 voorgesteld, zodat alle betrokken partijen zich kunnen voorbereiden. De regering zou sommige bepalingen echter eerder in werking kunnen laten treden.
 • Samenloopverbod van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met buitenlandse moederschapsuitkeringen: er moet uitdrukkelijk worden bepaald dat ook rekening moet worden gehouden met moederschapsuitkeringen die krachtens een buitenlandse wetgeving worden toegekend om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van de Belgische uitkeringenverzekering te weigeren. Wanneer de betrokkene dus recht heeft op een moederschapsvergoeding op grond van een buitenlandse wetgeving kan ze die niet cumuleren met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze bepaling zal in werking treden 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
 • Betaling van sociale schulden door een hoofdelijk aansprakelijke: er zijn wijzigingen op sociaal en fiscaal vlak in de maak om bepaalde punten van de sectorale plannen voor eerlijke concurrentie uit te voeren over de betaling van sociale schulden door een hoofdelijk aansprakelijke in de bouwsector en in de groene sectoren. Voor de groene sectoren worden bepaalde activiteiten uitgesloten. Deze wijzigingen zullen in werking treden op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de wet in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
 • Gelegenheidswerkers in de begrafenissector: deze maatregel voert in de sector van de begrafenisondernemingen een statuut van ‘gelegenheidswerkers’ in en vereenvoudigt de administratieve formaliteiten voor de werkgever en de controles voor de inspectiediensten (schriftelijke arbeidsovereenkomst vervangen door een dagelijkse Dimona). De inwerkingtreding is gepland voor de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de wet werd bekendgemaakt.
 • Wijninckx-bijdragen op aanvullende pensioenen: de wijzigingen zijn bedoeld om enerzijds het begrip schuldenaar van de bijdrage te regelen en anderzijds de aangiftetermijnen voor de berekening door de RSZ. Deze zullen op 1 januari 2019 in werking treden.
 • Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD): het Sociaal Strafwetboek wordt aangepast met betrekking tot de SIOD. Deze dienst wordt het centrale coördinatieorgaan in de strijd tegen de sociale fraude.
 • Overzeese sociale zekerheid: nieuwe bepalingen voeren twee nieuwe categorieën rechthebbenden van geneeskundige verzorging ten laste van het RIZIV in. Het gaat om personen die onder de specifieke regeling van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging vallen en die in België, de rest van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland wonen[2]. Bedoeling is deze personen in het RIZIV-systeem op te nemen. Ze zullen geen nadeel lijden want ze blijven verder genieten van de verzekering geneeskundige verzorging onder dezelfde voorwaarden als voorheen en volgens dezelfde criteria en barema’s die van toepassing zijn op alle andere rechthebbenden van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen. De inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2019.

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen

Het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen[3] wijzigt verschillende bepalingen op het stuk van werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg:

 • Uitbreiding van de notie kind met een handicap in het kader van bepaalde verloven: de wetgever vindt het wenselijk om de notie handicap in al zijn dimensies in aanmerking te nemen in het kader van het adoptieverlof en het ouderschapsverlof. Dit houdt in dat de notie kind met een handicap zo wordt uitgebreid dat het in de toekomst ook de kinderen omvat met een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten worden toegekend in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. Deze bepaling zal 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treden.
 • Uitsluitingen outplacement: voortaan moet de werkgever geen outplacementprocedure aanbieden aan werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt, en zelfs wanneer zij hem er uitdrukkelijk om vragen. Daarentegen moet de werkgever nog steeds outplacement aanbieden aan werknemers die minder dan halftijds werken en die daarom vragen. Voortaan wordt echter bepaald dat de werkgever deze mogelijkheid niet moet aanbieden wanneer deze werknemers zich ook in een geval van onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt bevinden, zelfs wanneer zij hem erom vragen.
 • Projecten toekomstgerichte arbeidsorganisatie: doel is om een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid in de loopbaan voor de werknemer te verbeteren, zodat de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen worden bevorderd. Er wordt ook bepaald dat de opbrengst van de werkgeversbijdrage voor risicogroepen van 0,10% wordt gebruikt voor de financiering van projecten in dit kader. De inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2019.
 • Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie: bedoeling is enerzijds de bestaande wetgeving aan te passen waarin wordt verwezen naar de vroegere titel van de wet van 22 mei 2001, om de rechtszekerheid te waarborgen. Anderzijds wil men de berekeningswijze van de winstpremie, en in het bijzonder de toepassing van het pro rata temporis-beginsel, verduidelijken. De bepalingen over de aanpassing van de bestaande wetgeving treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018. De bepalingen over de berekeningswijze van de winstpremie zullen in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
 • Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD): deze maatregel is bedoeld om continuïteit te waarborgen in het beheer van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst. De inwerkingtreding is met terugwerkende kracht op 1 juli 2018 gepland.

We zullen u op de hoogte brengen wanneer de teksten officieel zijn en de maatregelen die voor u het belangrijkste zijn uitvoerig belichten in afzonderlijke artikels.

  


[1] Het betreft het parlementair document 54K3355001 dat op de website van de Kamer kan worden geraadpleegd.

[2] Het gaat hoofdzakelijk om gepensioneerden en enkele personen in afwachting van het bereiken van de pensioenleeftijd, alsook enkele wezen. Bedoeling is deze personen in het RIZIV-systeem op te nemen.

[3] Het betreft het parlementair document 54K3347001 dat op de website van de Kamer kan worden geraadpleegd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-11-2018