To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Startbaanovereenkomst - Zonder vrijstelling blijft de verplichting bestaan

16/08/2018

De reglementering rond de startbaanovereenkomsten (SBO) heeft tot doel de tewerkstellingsgraad van jongeren te verhogen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven.

De verplichting om startbaanovereenkomsten te sluiten

Elke werkgever uit de profitsector die ten minste 50 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het voorgaande jaar, moet jongeren van minder dan 26 jaar in dienst nemen ten belope van 3% van zijn personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten, tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. Dat percentage wordt met de helft verminderd voor de werkgevers uit de overheidssector en de non-profitsector.

Sectorale vrijstelling

Sommige sectoren[1], zijn op voorstel van het beheerscomité van de RVA, van deze startbaanverplichting vrijgesteld door de minister van Werk op voorwaarde dat:

  • ze gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in een inspanning van ten minste 0,15% ten voordele van de risicogroepen en ze zich er bovendien met een collectieve overeenkomst toe verbonden hebben eenzelfde aantal jongeren tewerk te stellen;
  • of ze met de plaatsings- en beroepsopleidingsorganismen een overeenkomst gesloten hebben met het oog op de opleiding of de tewerkstelling van deze jongeren.

Indien geen vrijstelling

De verplichting blijft bestaan

Als u deel uitmaakt van een paritair comité dat niet is vrijgesteld, blijft de verplichting om werknemers van minder dan 26 jaar in dienst te nemen bestaan en moet u die naleven. Zo niet, kunt u sancties oplopen[2].

En er worden sancties opgelegd

Een werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt, moet een compenserende vergoeding van 75 euro betalen, te vermenigvuldigen met:

  • het aantal dagen dat het verplichte aantal jongeren niet werd tewerkgesteld en/of het aantal kalenderdagen dat de aanwerving van jongeren werd gecompenseerd door ontslag van personeel, uitgedrukt in kalenderdagen, dus inclusief zon- en feestdagen;
  • en het aantal jongeren dat niet werd tewerkgesteld en/of het aantal werknemers dat werd ontslagen om de aanwerving van jongeren te compenseren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Elke laattijdige betaling geeft aanleiding tot nalatigheidsinteresten van 1% per maand.

Die vergoedingen moeten worden gestort aan de RSZ-Globaal beheer. De opbrengst van deze compenserende vergoedingen is bestemd voor jobcreatie voor jongeren.

Maar er bestaan financiële stimuli

Werkgevers genieten een aantal financiële voordelen als ze een jonge werknemer aanwerven. Die tewerkstellingssteun verschilt hoofdzakelijk naargelang van uw gewest[3].

In bepaalde gevallen kent ook het paritair comité een tegemoetkoming toe aan werkgevers die jongeren aanwerven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kleinhandel (PC nr. 201). Dat PC kent een premie toe bij de aanwerving van werknemers uit risicogroepen. Dat zijn onder meer jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en een opleiding volgen, hetzij in een systeem van alternerende opleiding, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in de onderneming[4].

Meer info

U vindt alle nuttige informatie op Lex4You of door uw Legal Advisor te raadplegen.

 


[1] Raadpleeg Lex4You rubriek Sectoraal > Paritaire comités, Sleutelwoord Tewerkstellingsmaatregelen - startbaanovereenkomst om na te gaan of uw paritair comité al dan niet is vrijgesteld.

[2] U vindt de specifieke voorwaarden op Lex4You in de rubriek Sociaal > Contracten- Clausules > Startbaanovereenkomst (SBO) - Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar in dienst te nemen.

[3] Raadpleeg ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen in Lex4You in de rubriek Sociaal > Dossiers.

[4] U vindt meer informatie via de website van het Sociaal Fonds.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-08-2018