To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Medisch huisarrest in de horecasector (PC 302)

12/02/2020

Sinds kort hebben uw zieke horecawerknemers huisarrest en dat zonder dat u hiervoor iets hoeft te ondernemen. In welke gevallen is dit mogelijk en wat als de werknemer zich hier niet aan houdt? U leest het verder in dit artikel.

Wat houdt het medisch huisarrest in?

Sinds de Wet op het Eenheidsstatuut (2014) kan u als werkgever bepalen dat uw werknemer zich gedurende bepaalde periodes van de dag thuis beschikbaar moet houden voor een eventueel bezoek van de controlearts. Deze periodes moeten zich tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds bevinden en mogen maximum vier uren bedragen.

Om dit in de praktijk te kunnen toepassen is wel een collectieve arbeidsovereenkomst of een bepaling in het arbeidsreglement nodig die dit vastlegt. De horecasector heeft nu zo’n cao afgesloten. Eventueel bestaande regelingen op ondernemingsvlak blijven gelden.

In welke gevallen kan het toegepast worden?

De werknemers die een arbeidsongeschiktheid hebben van minstens 5 dagen met een toelating om het huis te verlaten, hebben automatisch medisch huisarrest.

Waar moet de werknemer zich beschikbaar houden?

Het medisch huisarrest is in principe van toepassing op de woonplaats van de werknemer. Wenst de werknemer op een andere locatie te verblijven, dan moet hij dit adres aan de werkgever meedelen.

Gedurende welke periodes geldt het medisch huisarrest?

Het medisch huisarrest geldt de eerste drie werkdagen van de periode van arbeidsongeschiktheid. Voor een werknemer met een uurrooster van dinsdag tot en met zaterdag die een arbeidsongeschiktheidsattest heeft van maandag tot en met vrijdag, houdt dit dus in dat hij zich op dinsdag, woensdag en donderdag zal moeten beschikbaar houden voor een controlebezoek.

  • De voltijdse werknemers dienen zich de eerste 4 uren van hun werkrooster beschikbaar te houden.
  • Voor de deeltijdse werknemers wordt deze periode van 4 uren herrekend volgens hun tewerkstellingsbreuk. Voor iemand met een halftijdse tewerkstelling, betekent dit een beschikbaarheid van 2 uren per dag.

En daarna?

Na de periode van het medisch huisarrest, dus na de eerste 3 werkdagen van de ongeschiktheid, kan u nog altijd beslissen om een controlearts te sturen. Het invoeren van het medisch huisarrest doet niets af aan het controlerecht van de werkgever buiten deze periode.

Wat moet u doen?

Niets. Het medisch huisarrest vloeit voort uit een sectorale cao. Op ondernemingsvlak hoeft u niets te ondernemen om dit recht te doen gelden.

Waarbij kan Securex u helpen?

Wenst u gebruik te maken van het medisch huisarrest om een controlearts te sturen? Contacteer dan onze dienst Medisch Controle.

Wat als de werknemer niet thuis is bij een controle?

Wanneer de werknemer niet thuis is tijdens de periode van het medisch huisarrest, kan hij gesanctioneerd worden. De werknemer onttrekt zich op die manier namelijk aan de medische controle. U bent in dergelijk geval niet verplicht om gewaarborgd loon te betalen en dit zelfs vanaf de eerste dag van het medisch attest.

Voorbeeld

Uw werknemer levert een ongeschiktheidsattest in voor de periode van maandag tot en met vrijdag. Van maandag tot en met woensdag staat hij voor de eerste 4 uren van de dag onder medisch huisarrest. Een controlearts wordt woensdagmorgen op pad gestuurd maar de werknemer blijkt niet thuis te zijn. Hij verliest op die manier zijn recht op gewaarborgd loon vanaf de maandag.

Meer info?

Lees ons dossier ‘Arbeidsongeschiktheid’ op Lex4You.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-02-2020