To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

SWT - Sociale partners verlengen de tijdelijke stelsels en leggen ook de leeftijdsvoorwaarden vast

06/05/2019

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 23 april 2019 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) ook in de periode 2019-2020 nog gebruikt kunnen worden.

Bovendien heeft hij voor deze tijdelijke stelsels, evenals voor het residuair stelsel zware beroepen, de mogelijkheid gecreëerd om de leeftijdsvoorwaarde nog tot 30 juni 2021 op 59 jaar te behouden.

Opgelet!  In de meeste gevallen is ook nog een sector-cao vereist om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken. We zullen dus de onderhandelingen in het kader van de sectorakkoorden moeten afwachten vooraleer met zekerheid te kunnen bepalen of een werknemer al dan niet recht heeft op een SWT.

Over welke stelsels gaat het?

Cao’s nr. 130 en 131

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130 legt de voorwaarden vast waaronder werknemers met een loopbaan van minstens 33 jaar die ontslagen worden, voor een SWT in aanmerking kunnen komen. Zij moeten:

  • ofwel 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid (zoals bedoeld in cao nr. 46);
  • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend (wisselende ploegen, onderbroken diensten,…) en dit gedurende minstens 5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 kalenderjaren;
  • ofwel gewerkt hebben in het bouwbedrijf (PC nr. 124) en arbeidsongeschikt Deze ongeschiktheid om de beroepsactiviteit verder te zetten moet geattesteerd worden door de arbeidsgeneesheer.

Bovendien moet het paritair comité waaronder zij ressorteren een sector-cao gesloten hebben die dit stelsel invoert[1].

Naast de cao nr. 130 werd voor dit stelsel ook de kader-cao nr. 131 gesloten. Deze bepaalt dat de leeftijdsvoorwaarde om van dit stelsel te kunnen genieten, op 59 jaar blijft van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020

Maar aangezien cao nr. 131 enkel het interprofessioneel kader vastlegt, is er steeds een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid[2] gebruik te kunnen maken.

Cao’s nr. 138 en 139

De collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en 139 verlengen de bepalingen uit cao’s nr. 130 en 131 tot en met 30 juni 2021.

Concreet betekent dit dat werknemers die aan die hiervoor vermelde bepalingen voldoen in aanmerking komen voor SWT vanaf de leeftijd van 59 jaar tot en met 30 juni 2021.

Aangezien cao nr. 139 enkel het interprofessioneel kader vastlegt, is er steeds een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van de vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid gebruik te kunnen maken.

Cao nr. 132

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 is bedoeld voor het residuaire stelsel voor zware beroepen voor werknemers met een loopbaan van minstens 35 jaar[3].

Deze creëert het kader waarbinnen de sectoren een sector-cao kunnen sluiten om de leeftijdsvoorwaarde op 59 jaar met vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid te behouden tot en met 31 december 2020.

Cao nr. 140

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 verlengt de bepalingen uit cao nr.132 tot en met 30 juni 2021.

Concreet betekent dit dat werknemers die aan voorwaarden uit de cao voldoen, in aanmerking komen voor SWT vanaf de leeftijd van 59 jaar met vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid tot en met 30 juni 2021.

Cao nr. 143

De sociale partners hebben er zich toe verbonden om de toegangsleeftijd voor het SWT vanaf 1 juli 2021 op 60 jaar te brengen. In dat kader werd cao nr. 143 afgesloten. Deze cao brengt de leeftijd voor het SWT zware beroepen op 60 jaar vanaf 1 juli 2021.

Cao’s nr. 134 en 135

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 bepaalt dat werknemers met een loopbaan van minstens 40 jaar die ontslagen worden, in aanmerking kunnen komen voor een SWT.

Naast de cao nr. 134 werd voor dit stelsel ook de kader-cao nr. 135 gesloten.  Deze bepaalt dat de leeftijdsvoorwaarde om van dit stelsel te kunnen genieten, op 59 jaar blijft van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 met vrijstelling van (aangepaste) beschikbaarheid

Maar aangezien cao nr. 135 enkel het interprofessioneel kader vastlegt, is er steeds een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van deze leeftijdsvoorwaarden gebruik te kunnen maken.  

Cao’s nr. 141 en 142

De collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en 142 verlengen de bepalingen uit cao’s nr. 134 en 135 tot en met 30 juni 2021.

Concreet betekent dit dat werknemers die aan die hiervoor vermelde bepalingen voldoen in aanmerking komen voor SWT vanaf de leeftijd van 59 jaar tot en met 30 juni 2021.

Aangezien cao nr. 142 enkel het interprofessioneel kader vastlegt, is er steeds een sector-cao vereist die uitdrukkelijk naar deze cao verwijst om van deze leeftijdsvoorwaarden gebruik te kunnen maken.

Cao nr. 133

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 bepaalt dat werknemers van 58 jaar en ouder met een loopbaan van minstens 35 jaar die ontslagen worden in aanmerking kunnen komen voor een SWT wanneer zij:

  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.

Deze cao is van toepassing voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Cao nr. 136

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 136 legt de leeftijdsvoorwaarde waarop werknemers uit ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen stappen, vast op

  • 58 jaar voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 december 2019;
  • 59 jaar voor de periode van 31 december 2019 tot 30 december 2020;
  • 60 jaar vanaf 31 december 2020.

Aangezien het om een kader-cao gaat, moet een onderneming in moeilijkheden of herstructurering die haar werknemers op SWT wil laten vertrekken vanaf de hiervoor vermelde leeftijden, uitdrukkelijk in haar ondernemings-cao vermelden dat deze gesloten werd binnen het kader van cao nr. 136.

Meer info?

U kan de volledige tekst van deze collectieve arbeidsovereenkomsten terugvinden op de website van de NAR.

De regels inzake de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn er niet eenvoudiger op geworden. Wenst u meer informatie over een concreet dossier (komt uw werknemer in aanmerking voor één van deze tijdelijke stelsels, welke procedure moet u volgen?), neem dan zeker contact op met uw Legal advisor. Deze kan voor u ook een simulatie van de berekening van de bedrijfstoeslag uitvoeren.

 


[1] Indien de onderneming niet onder een paritair comité ressorteert of onder een paritair comité dat niet werkt, dan kan ze toetreden tot de suppletieve regeling uit cao nr. 130. Dit kan via een ondernemings-cao, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.  Op die manier kunnen de werknemers uit de betrokken ondernemingen toch in aanmerking komen voor dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

[2] Ter herinnering, begunstigden van een SWT moeten in principe aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hierop bestaan evenwel enkele uitzonderingen (automatische vrijstelling) en bovendien kunnen SWT-ers die aan bepaalde leeftijds- of loopbaanvoorwaarden voldoen, een vrijstelling van deze aangepaste beschikbaarheid aanvragen.

[3] Stelsel voorzien in artikel 3 §3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 (SWT-besluit). De verschillen tussen het SWT zwaar beroep uit het SWT-besluit en het SWT zwaar beroep uit de cao nr. 130 en 138 zijn aan de ene kant dat het eerste pas kan na 35 jaar loopbaan en het tweede al na 33 jaar loopbaan en aan de andere kant dat het eerste ook kan op basis van een ondernemings-cao en het tweede enkel op basis van een sector-cao.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-05-2019