To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betaling loon in cash blijft mogelijk in de transportsector (140.03)

10/01/2020

Sinds 1 oktober 2016 is het wettelijk gezien immers niet meer mogelijk om het loon in cash te betalen. Sectoren hadden de mogelijkheid om hiervan af te wijken door het sluiten van een sectorale CAO.

De transportsector heeft dit gedaan en deze CAO wordt nu verlengd voor onbepaalde duur vanaf 1/1/2020.

Wat voorziet PC nr. 140.03?

Vermits het rijdend personeel onderweg vaak nood heeft aan cash geld voor kleine uitgaven (een drankje, toiletbezoek,…), voorziet de sector-cao dat het mogelijk blijft om een deel van het loon van de chauffeurs in cash te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een deel van het loon in cash te kunnen betalen, moeten de volgende 4 voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

  • de betaling van een deel van het loon in cash moet gebeuren op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer;
  • de werkgever moet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan;
  • de cashbetaling moet betrekking hebben op de arab-vergoeding, of eventuele verblijfsvergoeding of kosten verbonden aan een buitenlandse reis;
  • het deel dat in cash wordt uitbetaald is beperkt tot max. 200 euro per maand
Formaliteiten

Bij de uitbetaling moet een ontvangstbewijs in tweevoud opgemaakt worden, en ondertekend worden door de werkgever en werknemer.

De cash uitbetaalde netto-vergoeding moet uitdrukkelijk op de loonfiche worden vermeld.

CAO van onbepaalde duur

Deze cao werd gesloten voor onbepaalde duur vanaf 1/1/2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-01-2020