To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De loonakkoorden voor 2019-2020: een stand van zaken

23/07/2019

Na de goedkeuring van de loonnorm waren de sectoren aan zet. Ondertussen werden er in heel wat sectoren loonakkoorden afgesloten. Dit is o.a. het geval in de volgende paritaire comités : PC 200 (APBC), PC 111 (metaal), PC 118-220 (voedingsnijverheid), PC 116-207 (chemie),…

Voor de volledige lijst verwijzen we u naar onze rubriek "Sectoraal".

Wat zijn de grote tendensen van deze akkoorden ?

De loonnorm van 1,1% wordt bijna in elke sector volledig toegepast. Hierdoor verhogen de minimumbarema’s (zie indexlijst), maar ook de effectieve lonen (dit zijn de lonen boven barema).

In de meeste sectoren wordt aan de ondernemingen de mogelijkheid geboden om de effectieve lonen om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Opgelet: vermits de verhoging wordt uitgedrukt onder de vorm van een percentage, zal de verhoging, en dus ook het gelijkwaardig voordeel, niet voor iedereen hetzelfde zijn. Hieronder een voorbeeld:

We gaan uit van een verhoging van 1,1%. Jan heeft een brutoloon van 2.500 euro. Voor hem bedraagt de loonsverhoging 27,5 euro per maand of 382,80 euro (x 13,92) op jaarbasis. Voor Jans’ collega Leen, wiens brutoloon gelijk is aan 3.000 euro, bedraagt de loonsverhoging 33 euro op maandbasis en 459,36 euro op jaarbasis.

Een gelijkwaardig voordeel: wat zijn de mogelijkheden ?

Wanneer een onderneming kiest voor een gelijkwaardig voordeel dan wordt er meestal gekozen voor een sociaal/fiscaal voordeliger alternatief:

Maaltijdcheques

De onderneming die kiest voor een gelijkwaardig voordeel kan maaltijdcheques invoeren wanneer er nog geen maaltijdcheques worden toegekend in de onderneming, of het bedrag van de maaltijdcheques kan opgetrokken worden tot maximaal 8 euro. Indien de maaltijdcheques worden verhoogd moet rekening gehouden worden met het volgende:

De onderneming kent al maaltijdcheques toe en ze wil nu als gelijkwaardig voordeel de maaltijdcheques optrekken van 7 euro naar 8 euro (hetzij 1 euro erbij). Op jaarbasis krijgen Jan en Leen een verhoging van 231 euro. Indien dit bedrag van 231 euro niet voldoende is om tot een voordeel te komen gelijkwaardig aan de loonsverhoging, dan moet er nog een saldo worden toegekend, onder de vorm van een loonsverhoging of een ander alternatief.

We raden u aan om de omzetting naar maaltijdcheques tijdig door te voeren, en ten laatste op de datum van omzetting voorzien in het akkoord. Bij gebrek zouden zowel de RSZ als de fiscus de maaltijdcheques als loon kunnen beschouwen. Om sociaal en fiscaal vrijgesteld te worden mogen maaltijdcheques immers niet ingevoerd worden ter vervanging van een bestaand loonvoordeel.

Ecocheques

De onderneming kan ook ecocheques toekennen. Het maximum bedrag dat kan toegekend worden is 250 euro.

Groepsverzekering (aanvullend pensioen)

De verhoging van 1,1% kan ook geheel of gedeeltelijk in een groepsverzekering worden gestort.

Gezien het feit dat, op basis van de bepalingen betreffende het eenheidsstatuut, er tegen 2025 geen verschillen in aanvullende pensioenen meer mogen zijn tussen arbeiders en bedienden, is dit zeker een voordeel dat binnen de onderneming moet onderzocht worden.

Harmonisatie loon- en arbeidsvoorwaarden 

Deze verhoging van 1,1% kan ook steeds gebruikt worden om de loon- en arbeidsvoorwaarden van uw arbeiders en bedienden te harmoniseren (vb. bedienden hebben maaltijdcheques en de arbeiders niet, of omgekeerd). Het idee hierachter is dat eens de paritaire comités zullen worden geharmoniseerd (nl. 1 PC voor de arbeiders en bedienden samen) het grote werk in uw onderneming reeds gedaan zal zijn. U kan deze aanbeveling trouwens al terugvinden in het akkoord van de metaalsector (PC 111).

Indien u dus kiest om de loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, gelieve uw Client advisor dan tijdig (dit is voor de loonsverwerking van de betrokken periode) op de hoogte te brengen, zo vermijdt u retroactieve aanpassingen.

Opleidingen

In het kader van levenslang leren, de aankomende digitalisering en het langer werken wordt in elke sector volop ingezet op bijkomende opleidingsdagen.

Mobiliteit

Eén van de grote punten van het interprofessioneel akkoord 2019-2020, was inzetten op een betere mobiliteit. We staan met z’n allen urenlang in de file en dat kost geld en tijd. Daarom wordt er in heel wat sectoren een fietsvergoeding ingevoerd, of worden de tussenkomsten in het openbaar vervoer verhoogd.

In het paritair comité nr. 200 wordt er ook aangeraden om het mobiliteitsbudget in te voeren.

Wendbaar en werkbaar werk

Ook hier worden veel initiatieven genomen door de sociale partners. We moeten langer werken, maar het werk moet ook werkbaar zijn en blijven. Zo voert de garagesector in dit kader de “micro-afwezigheid” in. Dit geeft aan de werknemers de mogelijkheid om gedurende een beperkte tijd afwezig te zijn, vb. om naar de tandarts te gaan in betaalde tijd, tijdens de werkuren. Tijd die nadien wordt ingehaald. In de metaalsector onderzoekt men dan weer of er geen tussenkomst kan gegeven worden voor de kinderopvang.

Voor de volledige inhoud van deze akkoorden verwijzen we u naar L4Y/Sectoraal. Lees ook onze newsflash over deze akkoorden.

Heeft u toch nog vragen? Aarzel dan niet om uw Legal advisor te raadplegen. U vindt bovendien een reeks interessante modellen (bijvoorbeeld, voor de invoering van maaltijdcheques) op onze e-Shop.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-07-2019