To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

2019 is in zicht. Wat moet u voorzien in uw budget?

06/11/2018

Het einde van het jaar nadert. Als vooruitziend ondernemer bent u al bezig met de voorbereiding van uw budget 2019. Om u hierbij te helpen, herinneren we u hieronder aan een aantal kosten die een invloed kunnen hebben op dat budget. Het gaat meestal om de gangbare uitgaven voor elke werkgever. We zetten even voor u op een rijtje wat we al weten voor volgend jaar. In een volgend artikel hebben we aandacht voor de aankomende maatregelen uit het Federaal Zomerakkoord (de ‘arbeidsdeal’) die een impact kunnen hebben op uw budget.

Loonsverhogingen

De verschillende sectoren moeten nieuwe tewerkstellingsakkoorden sluiten voor de periode 2019-2020. Dit gebeurt echter pas nadat de sociale partners op nationaal vlak een interprofessioneel akkoord (IPA) gesloten zullen hebben.

In het kader van dit IPA zal voor de periode 2019-2020 een nieuwe loonnorm (de maximaal toegestane gemiddelde loonsverhoging voor werknemers gedurende deze periode) vastgesteld worden om onze concurrentiepositie ten opzichte van de ons omringende landen te vrijwaren. Deze loonnorm die een dwingend karakter heeft, is momenteel echter nog niet gekend.

Voor de periode 2017-2018 kwam de Groep van Tien tot een interprofessioneel akkoord en ging de Regering Michel daarmee akkoord. Het is elke twee jaar afwachten op het resultaat van deze onderhandelingen en of men wel tot een akkoord komt. Mochten de sociale partners geen akkoord bereiken dan wordt de loonnorm vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. We komen hier uiteraard op terug zodra we over meer informatie beschikken.

We raden u aan om voorlopig nog af te wachten en nog geen nieuwe loonsverhogingen overeen te komen met uw personeel.

Indexeringen

Er moet ook rekening gehouden worden met de indexeringsregels die van toepassing zijn in uw sector. Deze bepalen wanneer en op welke wijze de lonen aan de levensduurte aangepast worden. In verschillende sectoren is bepaald dat er jaarlijks op 1 januari een indexering van de lonen gebeurt.

Wilt u weten of er een indexering aankomt in uw sector en hoeveel deze dan zal bedragen, klik dan op ‘indexprognoses’ in de rubriek Sectoraal/Index.

Daarnaast is er ook voor 2019 een overschrijding van de zgn. spilindex voorzien.

Tegemoetkoming in de vervoerskosten

De meeste sectoren hebben hun eigen collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over de tegemoetkoming in de vervoerkosten. Ga daarom altijd na of hiervoor in uw sector akkoorden werden gesloten. Bovendien stijgen deze vervoerskosten meestal in de maand februari. U vindt die informatie in de rubriek Sectoraal/Barema’s en bedragen/Vervoerkosten van Lex4You.

CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens

Deze bijdrage is voor uw rekening. Het bedrag van de CO2-solidariteitsbijdrage is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2018 en wordt op 1 januari 2019 aangepast. Ook zal een nieuw minimumbedrag worden bepaald voor 1 januari 2019.

De indexeringscoëfficiënt die toelaat het bedrag te berekenen wordt bepaald volgens de formule 147,73/114,08 (gezondheidsindexcijfer van de maand september 2018/gezondheidsindexcijfer van de maand september 2004). In een volgend artikel komen wij terug op dit onderwerp.

Bedrijfsvoorheffing: aanpassing van ‘bijlage III’

Elk jaar wordt bijlage III, die de tabellen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing bevat (wat men de ‘barema’s’ of de schalen noemt) aangepast om rekening te houden met de indexering. In 2019 zullen de tabellen opnieuw worden aangepast.

Ook de sleutelformule aan de hand waarvan de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de lonen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) die periodiek worden uitbetaald zal worden aangepast. Meer informatie over de bedrijfsvoorheffing vindt u in Fiscaal/Info+ van Lex4You. 

Vakantiegeld

(Vertrek-)vakantiegelden voor bedienden

U betaalt vakantiegeld voor uw bedienden. Dat vakantiegeld bestaat uit het enkel vakantiegeld (d.i. de betaling van het loon tijdens de dagen waarop de bediende zijn vakantie neemt) en het dubbel vakantiegeld (dat gelijk is aan 92% van het maandloon van de bediende). 

Als een bediende de onderneming verlaat, moet u hem vertrekvakantiegeld betalen. Het vertrekvakantiegeld is een vergoeding voor de vakantiedagen die de bediende heeft opgebouwd maar niet meer kan opnemen.

Ook als een bediende zijn arbeidsprestaties in de loop van het jaar heeft verminderd, moet u hem in december een “vertrekvakantiegeld” (de zgn. decemberafrekening) betalen, voor de opgebouwde vakantierechten die de werknemer wegens de vermindering van zijn arbeidsprestaties niet kon opnemen.

Als u ten slotte werknemers tewerkstelt die in 2017 bijkomende (of Europese) vakantiedagen hebben opgenomen, dan moet u in 2018 een regularisatie uitvoeren.  Het vakantiegeld dat u naar aanleiding van die bijkomende vakantie hebt uitbetaald, was immers een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het jaar 2019[1].

Werkgeversbijdragen voor de jaarlijkse vakantie van arbeiders

U betaalt het vakantiegeld van arbeiders niet rechtstreeks. Zij ontvangen hun vakantiegeld in de vorm van één enkele jaarlijkse vakantiecheque via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of een bijzonder vakantiefonds.

U betaalt het vakantiegeld echter onrechtstreeks wanneer u werkgeversbijdragen stort aan de RSZ. Een deel van die bijdragen wordt per kwartaal geïnd samen met de andere bijdragen. Die kwartaalbijdrage bedraagt 5,57% en blijft ongewijzigd.

Het overige deel (10,27% van de lonen tegen 108%) is tegen 31 maart van elk jaar verschuldigd en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ worden gestort, op hetzelfde tijdstip als de bijdragen voor het 1ste kwartaal. Ook op dat vlak verandert er niets.

Gedeeltelijke werkhervatting en jaarlijkse vakantie

Vanaf het vakantiejaar 2019 worden niet-gepresteerde daggedeelten in geval van toegestane gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval privéleven, arbeidsongeval of beroepsziekte gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie. Dit kan uiteraard gevolgen hebben in 2019 naar de vakantierechten toe van zieke werknemers.

Bij ziekte of ongeval privéleven blijft de maximale gelijkstellingsperiode wel beperkt tot 12 maanden.

Eindejaarspremie

In heel wat sectoren moet een eindejaarspremie worden betaald (die vaak overeenstemt met een 13de maand). In tegenstelling tot wat soms wordt vermoed, bestaat er geen wet die de toekenningsmodaliteiten regelt. De toekenningsmodaliteiten worden volledig geregeld door sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Het is dan ook belangrijk de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in uw paritair comité te raadplegen. In veel sectoren is de eindejaarspremie ook verschuldigd als werknemers de onderneming verlaten.

Preventie en bescherming op het werk

Ook het welzijn op het werk neemt een hap uit uw budget. Voor uw aansluiting bij een externe preventiedienst betaalt u een eenzelfde bijdrage per werknemer ongeacht of deze nu onderworpen is aan het gezondheidstoezicht of niet. Het tarief per werknemer wordt bepaald door:

  • de grootte van uw onderneming (aantal werknemers);
  • vergeet ook niet om rekening te houden met de kosten die verband houden met uw jaarlijks actieplan op het gebied van preventie en bescherming op het werk, en meer bepaald met de opleiding van uw preventieadviseurs of de bijscholing van uw bedrijfshulpverleners. Raadpleeg voor meer informatie de rubriek op Lex4You Preventie/Bescherming/Info+.

Arbeidsongevallenverzekering

U moet uw werknemers, met inbegrip van de studenten (en u doet er goed aan dit te controleren voor stagiairs bij de opleidingsinstelling), verzekeren tegen arbeidsongevallen. Houd in uw budget rekening met de kost van uw verzekeringspremies. Raadpleeg de rubriek op Lex4You/Arbeidsongevallen.    

Met Securex houdt u de vinger aan de pols

Het Zomerakkoord (de ‘arbeidsdeal’) van de Regering Michel bevat een hele reeks maatregelen waarvoor het nog wachten is op wettelijke bepalingen. Ook de nationale overlegorganen als Nationale Arbeidsraad (NAR) e.a. moeten zich nog over enkele delicate dossiers buigen als de zware beroepen en daarmee verbonden het pensioendossier. Verder sleutelen het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest regelmatig aan hun steun-/tewerkstellingsmaatregelen.

Met de actua op Securex Lex4You houdt u de vinger aan de pols en aan uw budget. Aarzel ook niet in te schrijven op de webinars om in enkele uren weer helemaal bij te zijn met de actualiteit.    

 


[1] Raadpleeg voor meer informatie onze fiches over jaarlijkse vakantie in de rubriek Sociaal/Dossiers/Jaarlijkse vakantie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-11-2018