To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Startbaanverplichting: vrijstelling voor de bouwsector (PC 124)

17/05/2018

De startbaanverplichting is ingevoerd om de tewerkstellingsgraad bij jongeren te verhogen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen. De paritaire comités (PC) kunnen echter vrijgesteld worden.

Vrijstellingen voor 2018-2019

Onlangs werden de ondernemingen die, voor hun arbeiders, onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de bouwsector (PC 124) vallen, vrijgesteld van de verplichting om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven voor de jaren 2018 en 2019[1].

Daarnaast krgen ook de volgende sectoren nog niet zo lang geleden een vrijstelling:

  • Stoffering en houtbewerking (PC 126);
  • Papiernijverheid (PC 129 en 221);
  • Textielnijverheid (PC 120 en 214).

De vrijstellingen die voordien toegekend werden aan andere sectoren, zoals de voedingsnijverheid (PC 118 en 220) en het taxibedrijf (PC 140.02) zijn momenteel nog niet verlengd. We wachten nog op een officiële bekendmaking hiervan. In de tussentijd blijft de startbaanverplichting gelden. We brengen u uiteraard op de hoogte als er een vrijstelling komt.

Ter herinnering

Elke werkgever uit de profitsector die ten minste 50 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het voorgaande jaar, moet jongeren van minder dan 26 jaar in dienst nemen ten belope van 3% van zijn personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. Dat percentage wordt met de helft verminderd voor de werkgevers uit de publieke sector en de non-profitsector.

Sommige sectoren zijn, op voorstel van het beheerscomité van de RVA, van deze startbaanverplichting vrijgesteld door de minister van Werk, op voorwaarde dat:

  • ofwel ze gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in een inspanning van ten minste 0,15% ten voordele van de risicogroepen en ze er zich bovendien met een collectieve overeenkomst toe verbonden hebben eenzelfde aantal jongeren tewerk te stellen;
  • ofwel ze met de plaatsings- en beroepsopleidingsorganismen een overeenkomst gesloten hebben met het oog op de opleiding of de tewerkstelling van deze jongeren.

Meer info?

Meer info over de startbaanverplichting en de eventuele vrijstellingen vindt u in de fiche “Startbaanovereenkomst (SBO) – Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven” in de rubriek Sociaal / Info+.

 


[1] Koninklijk besluit van 20 februari 2018, Belgisch Staatsblad van 14 mei 2018. Ook de vorige jaren konden ze reeds van deze vrijstelling genieten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-05-2018