To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Startbaanverplichting - Vrijstelling voor bepaalde sectoren

14/09/2018

De startbaanverplichting is ingevoerd om de tewerkstellingsgraad bij jongeren te verhogen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen. De paritaire comités (PC) kunnen echter vrijgesteld worden.

Vrijstellingen voor 2018-2019

Onlangs werden de ondernemingen die ressorteren onder één van de volgende paritaire comités, vrijgesteld van de verplichting om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven voor de jaren 2018 en 2019[1].

  • Goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (PC 140.03);
  • Voedingsnijverheid (PC’s 118 en 220);
  • Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PC 327.01).

Ter herinnering

Elke werkgever uit de profitsector die ten minste 50 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het voorgaande jaar, moet jongeren van minder dan 26 jaar in dienst nemen ten belope van 3% van zijn personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. Dat percentage wordt met de helft verminderd voor de werkgevers uit de publieke sector en de non-profitsector.

Sommige sectoren zijn, op voorstel van het beheerscomité van de RVA, van deze startbaanverplichting vrijgesteld door de minister van Werk, op voorwaarde dat:

  • ofwel ze gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in een inspanning van ten minste 0,15% ten voordele van de risicogroepen en ze er zich bovendien met een collectieve overeenkomst toe verbonden hebben eenzelfde aantal jongeren tewerk te stellen;
  • ofwel ze met de plaatsings- en beroepsopleidingsorganismen een overeenkomst gesloten hebben met het oog op de opleiding of de tewerkstelling van deze jongeren.

Meer info?

Meer info over de startbaanverplichting en de eventuele vrijstellingen vindt u in de fiche “Startbaanovereenkomst (SBO) – Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven” in de rubriek Sociaal / Dossiers / Contracten-clausules. Lees ook onze actua van 16 augustus 2018.

 

 


[1]Ministeriële besluiten van 30 juli 2018, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-09-2018