To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe cao ‘Opleiding’ voor één jaar in PC nr. 200

31/01/2019

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (ook Wet Peeters genoemd)[1] heeft de opleidingsverplichtingen van de werkgever ingrijpend veranderd.

Deze wet stelt een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent vast. Ze legt deze verplichting echter niet met onmiddellijke ingang op.

Deze verbintenis moet worden aangegaan door elk van de sectoren. Deze kunnen een groeipad volgen dat gericht is op het geleidelijk bereiken van de 5-daagse doelstelling.

Hoever staat het in het PC nr. 200?

In het paritair comité nr. 200 waren de sociale partners overeengekomen om vóór eind 2018 op basis van deze nieuwe regelgeving te onderhandelen over een nieuwe cao "Opleiding". Het overleg heeft geen resultaat opgeleverd en er kon geen akkoord worden bereikt over een nieuwe cao in dat verband.

Om de continuïteit van de sectorale opleidingsregeling te waarborgen, hebben de sociale partners daarom besloten de bestaande regeling met een jaar te verlengen.

De cao van 13 december 2018[2] regelt de kwestie van de opleiding voor slechts één jaar. Ze is identiek aan die van 2018.

Het bestaande akkoord, dat voorziet in twee opleidingsdagen per jaar, wordt dus verlengd tot 31 december 2019, om meer tijd te gunnen voor het sociaal overleg.

Ter informatie: bedienden hebben altijd recht op een dag aanvullende vorming.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Aangezien het om een verlenging gaat, zijn de uitvoeringsmodaliteiten van deze regeling versoepeld. U vindt alle nuttige informatie op de website van het Sociaal fonds van het APCB op Sociaal Fonds.

Let op!

Als u uw opleidingsverplichting niet nakomt, kunnen uw werknemers de toepassing ervan eisen, volgens een procedure die in de cao is vastgelegd.

Als u er geen gevolg aan geeft, kunnen uw werknemers over de niet toegekende dagen beschikken, hetzij door ze om te zetten in vakantiedagen, hetzij om opleidingen te volgen bij CEVORA.

Neem een kijkje op de website van CEVORA

Voor meer informatie over opleidingen, financiële tegemoetkomingen en de daarbij te volgen modaliteiten kunt u terecht op de website van het Sectoraal Opleidingscentrum CEVORA.

Hoe verloopt het verder?

Aangezien de cao nog geen rekening houdt met de nieuwe modaliteiten die door de Wet Peeters zijn ingevoerd, moeten de sectorale onderhandelingen worden hervat, wellicht in het kader van de nieuwe tweejaarlijkse onderhandelingen.

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van dit dossier.

 


[1]Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2]Cao van 13 december 2018, geregistreerd onder het nr. 149.886

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-01-2019