To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overbruggingsvergoeding bij bedrijfssluiting: kortere termijnen

22/07/2019

De wet betreffende de sluiting van de ondernemingen[1] werd aangepast om de termijnen voor het verkrijgen van de overbruggingsvergoeding in te korten. Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe wetsbepalingen werd in aansluiting daarop de cao nr. 32/7 aangenomen door de Nationale Arbeidsraad (NAR)[2].

Wat is de overbruggingsvergoeding?

Het Sluitingsfonds betaalt een bijdrage in de vergoeding van de werknemers die worden ontslagen bij sluiting van een onderneming en van de werknemers die worden heraangeworven na de overname van de activa van een failliete onderneming. De werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en de werknemers die werden ontslagen in de loop van de maand die voorafgaat aan het faillissement voor zover ze werden overgenomen, komen in aanmerking voor een overbruggingsvergoeding. Ze moeten in ruil daarvoor verzaken aan een verbrekingsvergoeding of aan een sluitingspremie.

Die vergoeding is gelijk aan het brutoloon dat de werknemer genoot op het ogenblik van de onderbreking van de activiteit, begrensd tot een bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag. Ze kan worden uitbetaald vanaf de onderbreking van de activiteit tot de aanwerving van de werknemer door een nieuwe werkgever met een maximumduur van 12 maanden of van 13 maanden als de werknemer een maand vóór de sluiting werd ontslagen.

Kortere termijnen voor het verkrijgen van deze vergoeding

De termijn voor de overname van de activa na faillissement werd ingekort van zes naar twee maanden. In dat kader wordt bepaald dat die termijn met twee maanden kan worden verlengd als de curator schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer of als de curator niet antwoordt. Een tweede verlenging van twee maanden is mogelijk als de curator na afloop van de verlengde termijn schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer.

De termijn voor de overname van het personeel wordt ingekort van zes naar vier maanden vanaf de datum van overname van de activa.

De achterliggende reden van deze inkorting is dat het Sluitingsfonds vaak deze termijnen moet afwachten om na te gaan of de overbruggingsvergoeding al dan niet verschuldigd is. Dit heeft tot gevolg dat het Sluitingsfonds vaak zijn opdrachten als garantiefonds niet binnen een korte termijn kan uitoefenen. Het al dan niet van toepassing zijn van de overbruggingsvergoeding heeft immers zijn weerslag op het recht op de sluitingsvergoeding en op het recht op de waarborg van het Sluitingsfonds voor de verbrekingsvergoeding[3].

Aanpassing van de cao 32/7

De cao nr. 32 bis wordt in overeenstemming gebracht:

  • met de gewijzigde bepalingen van de wet van 26 juni 2002 over de termijnen die wettelijk bepaald zijn om de overbruggingsvergoeding te verkrijgen;
  • met de door de NAR gevraagde wijzigingen aan de sluitingswet die ondertussen opgenomen zijn in de wet van 26 juni 2002;
  • tot slot worden een aantal verwijzingen naar wetgeving in de cao nr. 32 bis geactualiseerd. 

Inwerkingtreding

De gewijzigde termijnen zijn van toepassing op sluitingen waarvan de wettelijke sluitingsdatum is vastgesteld na 1 april 2019. Voor sluitingen met een vroegere wettelijke sluitingsdatum blijven de oude termijnen van toepassing.

Aanvragen voor een overbruggingsvergoeding

De werknemer moet een aanvraag tot toekenning van de overbruggingsvergoeding indienen bij het Fonds. Het Sluitingsfonds is verbonden met de RVA. De formulieren kunnen worden verkregen op de website van de RVA.

 


[1] Wet van 26 juni 2002.

[2] De cao werd gesloten op 23 april 2019 en is op 1 april 2019 in werking getreden.

[3] Zie advies nr. 2.132 van de NAR van 23 april 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-07-2019