To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Jobs, jobs, jobs: welke maatregelen zijn interessant voor u?

27/07/2018

De federale regering heeft haar begrotingscontrole (of ‘arbeidsdeal’) afgerond. Jobcreatie was daarbij het cruciale doel, om de sociale zekerheid te versterken en de koopkracht te verhogen. De aangekondigde maatregelen moeten wel nog in teksten gegoten worden, maar we geven u nu al een overzicht.

Oudere werknemers aan het werk houden en de toegang tot het SWT beperken

 • In het kader van de cao nr. 17 (individuele SWT[1]) worden de loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 41 jaar.
 • De toegangsleeftijd tot de SWT in geval van herstructurering wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 59 jaar en het jaar erop tot 60 jaar.
 • De leeftijdsvoorwaarde voor tijdskrediet eindeloopbaan wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.
 • Er wordt een individueel recht om “zachte landingsbanen” te vragen ingevoerd voor zover er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst in de betrokken sector gesloten is.
 • De bedragen die een gepensioneerde of arbeidsongeschikte werknemer in staat stellen om te werken en zo zijn inkomsten te verhogen en tegelijkertijd belastingverminderingen te genieten, worden verhoogd.
 • Het recht op ongeschiktheidsuitkeringen kan gedurende maximum 6 maanden verleend worden aan personen die na hun 65ste blijven werken.

Snellere werkhervatting

 • Elke werknemer wiens overeenkomst een einde genomen heeft wegens medische overmacht zal recht hebben op outplacement of een gelijkwaardige begeleiding naar een andere job via de sectorale fondsen om zijn kansen op een terugkeer naar de arbeidsmarkt te optimaliseren.
 • De werknemer die ontslagen werd met een niet-gepresteerde opzeg moet zich binnen de maand volgen op de kennisgeving van zijn ontslag inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM…).

Opleiding en knelpuntberoepen

Op het vlak van de opleiding zal de werknemer die ontslagen wordt, op het (para)fiscale vlak, aangemoedigd worden om een deel van zijn vertrekvergoeding (maximum 1/3) aan een opleiding te besteden.

De werkgevers zullen op hun beurt aangespoord worden om te investeren in de opleiding van hun nieuwe werknemers.

Inspanningen voor knelpuntberoepen
 • Een gemotiveerd tijdskrediet wegens het volgen van een opleiding voor een knelpuntberoep wordt vanaf 1 januari 2019 van 36 op 48 maanden gebracht.
 • Om de rechthebbenden op een SWT sneller terug aan het werk te krijgen en de werkgevers te responsabiliseren, moeten deze laatsten vanaf 1 januari 2019 een opleidingssteun van minimum 3.600 euro ten laste nemen voor elke rechthebbende op een SWT die vanaf 1 januari 2019 een opleiding voor een knelpuntberoep volgt.
 • De nieuwe premies die de gewesten voor de werkzoekenden in opleiding/stage voor een knelpuntberoep toekennen en leiden tot een effectieve terugkeer naar de arbeidsmarkt zullen een forfaitaire belastingvrijstelling genieten.
 • In overleg met de gewesten zal onderzocht worden of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen uitgebreid kan worden voor de werkzoekende die een kwalificerende opleiding of een stage in een knelpuntberoep volgt.
 • De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, …) moeten bijzondere aandacht besteden aan de rechthebbenden op een SWT die in aanmerking komen voor een knelpuntberoep.
 • Op het niveau van de paritaire comités:
  • worden de sociale partners verzocht om de bestaande kritieke functies en knelpuntberoepen in hun paritair comité (PC) alsook de functies die door de digitalisering bedreigd worden op te lijsten;
  • de PC’s worden ook verzocht om aanbevelingen aan de regering te geven over de toewijzing van hun sectorale fondsen aan het opleidingsbeleid en de behaalde resultaten alsook verbeteringsvoorstellen te doen, in het bijzonder voor de knelpuntberoepen;
  • er zal een studie gewijd worden aan de uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft op vermindering van de fiscale lasten van 130 tot 184 uren naar sommige sectoren waarvan aangetoond is dat de beroepen die zij vertegenwoordigen sterk getroffen zijn door de problematiek van de knelpuntberoepen.

Mobiliteitsbudget

We hebben deze maatregel al meermaals aangekondigd. Het mobiliteitsbudget maakt deel uit van het begrotingsakkoord van deze week. De werknemer die een bedrijfswagen heeft (of er recht op heeft) kan een budget ontvangen dat hij aan andere, groenere, vervoerswijzen moet besteden[2].

Starterjobs

U herinnert zich wellicht nog dat het vroegere project van de “starterjobs” uiteindelijk nooit van de grond geraakt is. Nu wordt opnieuw het idee gelanceerd om de indienstneming van jongeren van 18 tot 21 jaar aan te moedigen via een vermindering van de arbeidskost van 18 tot 6% voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemers wordt niet geraakt.

Vermindering van de sociale lasten

In 2019 werd 300 miljoen uitgetrokken voor de vermindering van de sociale lasten voor de laagste lonen. Bovendien zullen de lasten op de lage en middelmatige lonen volgend jaar eveneens dalen.

Daarnaast wordt nog eens 200 miljoen uitgetrokken om, eveneens in 2019, de lasten in de bouwsector te verminderen.

Hervorming van de barema’s

Voor de hervorming van de lonen wordt een duidelijke agenda opgesteld. Ze zullen niet langer gekoppeld zijn aan de leeftijd, maar eerder aan de competentie en de productiviteit.

En voorts…

 • Er worden maatregelen getroffen om van de werkloosheidsverzekering een springplank naar werk te maken (de uitkeringen zullen sneller afnemen). Dit zal geleidelijk aan ingevoerd worden vanaf 2019.
 • Er wordt voorzien in een maandelijkse betaling van moederschapsuitkeringen alsook in de mogelijkheid voor een zelfstandige om zijn werk voort te zetten wanneer hij deeltijds ouderschapsverlof opneemt.
 • Er wordt samen met de deelstaten een actieplan uitgestippeld over de interregionale mobiliteit op de arbeidsmarkt.
 • Er wordt meer rechtszekerheid beloofd voor de positieve acties die een werkgever onderneemt ten aanzien van risicogroepen (jongeren, laaggeschoolden, 55-plussers, personen uit etnische minderheidsgroepen of migranten).
 • De besteding van de budgetten toegewezen aan de sociale Maribel zal tegen 1 november 2018 geëvalueerd worden.
 • Bouwsector: in overleg met de deelstaten wordt nagegaan of een financiële bijdrage, met name via Beliris, aan de oprichting van een opleidingspool tewerkstelling/bouw in Brussel haalbaar is.
 • Sector van de binnenvaart: de ploegenarbeid zal uitgebreid worden.

Op dit ogenblik beschikken we nog niet over meer gedetailleerde informatie. De komende maanden houden we u zeker op de hoogte van de maatregelen die u rechtstreeks aanbelangen.

 


[1] Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioenen).

[2] U mag dat toekomstige 'mobiliteitsbudget’ niet verwarren met de reeds bestaande mobiliteitsvergoeding.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-07-2018