To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Controles in de horeca - Deeltijdse arbeid maakt deel uit van de knelpunten

17/08/2018

In haar actieplan sociale fraudebestrijding 2018 werden 2.200 controles voorzien in de horeca met specifieke aandacht voor zwartwerk. Halverwege het jaar geven de sociaal inspecteurs van de RVA, af en toe bijgestaan door de politie en andere sociale inspectiediensten, een stand van zaken.

Een niet onbelangrijk deel van de inbreuken werden vastgesteld tegen de reglementering inzake economische werkloosheid en de deeltijdse arbeid. In een voorgaand artikel van 10 augustus 2018 hebben we een reeks aandachtspunten herhaald betreffende de economische werkloosheid. Vandaag gaan we verder in op de deeltijdse arbeid.

Bekendmaking van de werkroosters

Hoewel de Wet Peeters[1] de bekendmaking door de werkgever van de variabele werkroosters aan deeltijdse tewerkgestelde werknemers heeft vereenvoudigd, moeten deze werkroosters nog steeds ter kennis worden gebracht van de werknemers ten minste 5 werkdagen vooraf.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf kan deze termijn worden teruggebracht naar 48 uur, maar hiervoor moet de werkgever de toestemming krijgen van het paritair comité. Formulieren om deze afwijking aan te vragen, kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca[2]. De Adviesgroep Afwijkingen binnen het paritair comité keurt de aanvraag al dan niet goed. De werkgever wordt hiervan in kennis gesteld.

Controle van de afwijkingen op het normaal werkrooster

Indien een deeltijdse werknemer uren presteert die voor of na het overeengekomen uur aanvangen of zelfs worden verricht buiten het geplande werkrooster, of als werkroosters worden gewisseld, moet de werkgever deze uren apart registeren in een controledocument of afwijkingsregister. Het volstaat niet dat het afwijkingsregister bijvoorbeeld op het einde van de dag of één keer per week wordt ingevuld. Het afwijkingsregister moet onmiddellijk worden ingevuld.

Het afwijkingsregister kan een papieren register zijn, maar de werkgever kan ook kiezen voor een tijdsregistratiesysteem via badge. Sinds 1 oktober 2017 kan de werkgever een systeem van tijdsopvolging invoeren zonder dat nog gebruik moet worden gemaakt van papier. Het volstaat dat het systeem kan geraadpleegd worden op een toegankelijke plaats.

Bijkomende uren en overloon

Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een vaste wekelijkse arbeidsregeling en flexibele wekelijkse arbeidsregeling.

Vaste wekelijkse arbeidsregeling

Dit is een arbeidsregeling waarvan de wekelijkse duur constant is (bijvoorbeeld 30 uur) en waarvan het dagelijkse werkrooster vast (bijvoorbeeld: maandag tot vrijdag 6 uur) of variabel is (bijvoorbeeld, in een 2-wekelijkse regeling, week 1: maandag-dinsdag-woensdag 5 uur en week 2: woensdag-donderdag-vrijdag 5 uur).

Bijkomende uren worden gepresteerd bij een vast werkrooster buiten het werkrooster en bij een variabel werkrooster buiten het geafficheerde werkrooster. De 12 eerste bijkomende uren geven geen aanleiding tot de toekenning van overloon. Voor alle andere bijkomende uren die boven dit krediet worden gepresteerd, moet een overloon van 50% worden toegekend, zelfs van 100% indien deze bijkomende uren op een zondag of op een feestdag worden gepresteerd. Het krediet kan in geen geval geheel of gedeeltelijk naar de volgende maand worden overgedragen.

Flexibele wekelijkse arbeidsregeling

Bij een flexibele arbeidsregeling moet de wekelijkse duur gemiddeld worden nageleefd over een periode van maximum één kwartaal (periode die door een sectorale of ondernemings-cao[3] of, bij gebreke aan een cao, in het arbeidsreglement tot één jaar kan worden verlengd). Het dagelijkse werkrooster zal altijd variabel zijn.

Wil men jongleren met de mogelijkheden van de regeling dan moet men weten dat bijkomende uren enerzijds alle arbeidsuren zijn die gepland worden boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst vastgesteld, en anderzijds de uren die gepresteerd worden boven het aangeduide werkrooster. Dit geldt voor elke week uit de referteperiode. In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn om op te volgen.

Zoals bij de vaste wekelijkse arbeidsregeling geven bijkomende uren in principe recht op overloon. Hier bedraagt het krediet van bijkomende uren zonder overloon 3,14u per week:

  • Indien de referteperiode een trimester is (13 weken), zal het krediet iets minder dan 42 uren bedragen;
  • Indien de referteperiode op een jaar werd gebracht, zal het krediet 168u bedragen[4]

Voor bijkomende uren die boven dit krediet worden gepresteerd, moet een overloon van 50% worden toegekend, zelfs van 100% indien deze bijkomende uren op een zondag of op een feestdag worden gepresteerd. Ook hier mag het krediet niet worden overgebracht van de ene naar de andere referteperiode. Tijdens de referteperiode kan het krediet steeds worden uitgeput.[5] 

Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten

Sinds 1 oktober 2017 kan de bewaring van de deeltijdse arbeidsovereenkomst ook in elektronische vorm (bijvoorbeeld een scan van de getekende arbeidsovereenkomst). De inspectiediensten moeten bij een controle wel toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.

Aanpassing arbeidsreglement bij deeltijdse tewerkstelling

Sinds de Wet Peeters is men niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters. 

De vaste deeltijdse uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan. De variabele uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers!

Er moet wel een kader worden opgesteld dat bepaalt hoe de variabele uurroosters vastgesteld worden. Dit kader met een aantal verplichte vermeldingen dient wel in het arbeidsreglement opgenomen te worden. Een modeldocument dat een kader voor deeltijdse variabele uurroosters bevat kan u downloaden in onze e-Shop. 

Meer info over deeltijdse arbeid?

Voor meer inlichtingen over deeltijdse arbeid, kan u ons dossier "Arbeidsduur" raadplegen (onder Sociaal/Dossiers).

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad 15 maart 2017.

[2] Waarborg en Sociaal Fonds Horeca - Anspachlaan, 111 bus 4 te 1000 Brussel.

[3] Momenteel is er geen sectorale cao die de periode heeft verlengd.

[4]Dit is een aanzienlijke verhoging van de vroegere grens, want die bedroeg steeds 39u, ook indien de referteperiode een kalenderjaar was.

[5] Lees ook op Lex4You - Sociaal - Dossiers - Arbeidsduur - Deeltijdse arbeid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-08-2018