To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Doelgroepvermindering voor werkgevers in de evenementensector

08/04/2021

Werkgevers uit de evenementensector zijn, samen met horecauitbaters, misschien wel het hardst getroffen door de coronacrisis. Een zeer groot deel van de sector is al meer dan een jaar volledig, of bijna volledig, gesloten.

Om hen te ondersteunen, heeft het parlement vorige week een doelgroepvermindering voor de evenementensector goedgekeurd. Werkgevers uit de privésector die actief zijn in de evenementensector kunnen recht hebben op een doelgroepvermindering voor maximaal vijf werknemers in het tweede en derde kwartaal van 2021.

Het bedrag waarop werkgevers in de evenementensector recht hebben, is gelijk aan de netto werkgeversbijdragen voor het tweede en derde kwartaal. 

Hoe de vermindering zal berekend worden, moet de RSZ nog verduidelijken. Zodra er meer details bekend zijn, leest u het op Lex4You.

 

Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Niet alle werkgevers in de evenementensector hebben recht op deze doelgroepvermindering. Het gaat enkel om de volgende werkgevers:

 • Werkgevers die onder het paritair comité 304 vallen
 • Werkgevers uit de privésector die in de evenementensector één van de volgende activiteiten in hoofd activiteit uitoefenen:
  • De beoefening van uitvoerende kunsten
  • De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
  • Het ontwerp en bouw van podia
  • De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
  • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
  • De beoefening van scheppende kunsten
  • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
  • De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst
  • De exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
  • Het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
  • De organisatie van congressen en beurzen
  • De organisatie van sportevenementen

 

Bijkomende voorwaarden waaraan u als werkgever moet voldoen

Niet alle werkgevers uit de evenementensector die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, hebben recht op de doelgroepvermindering. Om recht te hebben op die vermindering moet u ook nog aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om alle werknemers waarop u de doelgroepvermindering toepast tussen 1 april en 30 september 2021 in dienst te houden. Op die regel zijn drie uitzonderingen:
  1. De werknemer neemt in die periode zelf ontslag
  2. De werknemer wordt ontslagen om een dringende reden
  3. De werknemer neemt tijdskrediet of een thematisch verlof op
 1. U verbindt er zich als werkgever toe om aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod te doen. In 2021 moet u minstens vijf opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer aanbieden. U moet dat aanbod ook doen aan werknemers in tijdelijke werkloosheid. De opleidingen moeten ten laatste op 31 december 2021 gevolgd worden.
  Dat aanbod doet u aan alle werknemers. Dus ook aan diegenen waarvoor u geen doelgroepvermindering krijgt. U mag het aantal opleidingsdagen wel pro rata toekennen aan de deeltijdse werknemers.
 1. U mag in 2021 geen:
  1. Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
  2. Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie van de onderneming (het leidinggevend personeel)
  3. Eigen aandelen inkopen
 1. U moet uw ondernemingsraad informeren over de toepassing van deze maatregel in uw onderneming. De ondernemingsraad moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet de ondernemingsraad dus ook op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod en u moet met de raad overleggen over dat aanbod.
  Heeft u geen ondernemingsraad in uw onderneming? Dan informeert u de vakbondsafvaardiging. Als u die ook niet heeft, dan bezorgt u de info aan alle werknemers. 
 1. U moet garanderen dat het totale aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona en de dagen economische werkloosheid zowel in het tweede kwartaal van 2021 als in het derde kwartaal, niet hoger ligt dan in het eerste kwartaal van 2021.
  Elk kwartaal wordt wel apart bekeken.

Stel dat u in het eerste kwartaal van 2021 in totaal voor 80 dagen beroep deed op tijdelijke werkloosheid.

In het tweede kwartaal was de sector nog steeds gesloten en moet u opnieuw voor 80 dagen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

In het derde kwartaal kunnen sommige activiteiten deels hervatten en moet u nog maar voor 40 dagen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

U heeft voldaan aan deze vijfde voorwaarde, want noch in het tweede, noch in het derde kwartaal deed u voor meer dan 80 dagen beroep op tijdelijke werkloosheid. U moet het totaal aantal werkloosheidsdagen van het tweede en derde kwartaal dus niet optellen.

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas in 2022 kunnen nagaan.

De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen bijdrage vermindering moeten terugbetalen.

 

Op welk bedrag heeft u recht?

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een doelgroepvermindering gelijk aan de netto werkgeversbijdrage voor 5 werknemers in het tweede en derde kwartaal van 2021.

De netto werkgeversbijdrage is de patronale basisbijdrage verminderd met:

 • De structurele verminderingen waarop u eventueel recht heeft

  

Hoe berekent de RSZ de vermindering?

De RSZ heeft momenteel nog niet verduidelijkt hoe ze de vermindering zal berekenen. Of u automatisch recht heeft op de vermindering, is ook nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat u een aanvraag zal moeten indienen.

Zodra wij daarover meer duidelijkheid hebben, informeren wij u daarover op Lex4You.  

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds bij uw Legal Advisor terecht.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-04-2021