To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aanvullende pensioenen - Stand van zaken en PC nr. 200

15/07/2019

Sinds 2015 mogen er inzake aanvullende pensioenen geen nieuwe verschillen meer ingevoerd worden tussen arbeiders en bedienden[1], met als doel om tegen 2025 te komen tot een volledige gelijkschakeling.

Nu 2025 dichter bij komt, nemen we even de tijd om hier wat uitgebreider bij stil te staan en om nog eens een aantal zaken in herinnering te brengen.

Hoe verloopt de gelijkschakeling?

De wet voorziet in een geleidelijke gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen. Dit harmonisatieproces start op 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2025. 

Fase 1 (immunisatie periode)

Aanvullende pensioenen van voor 1 januari 2015

Verschil tussen arbeiders en bedienden is geen discriminatie.

Fase 2 (stand-still periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2015

Er mogen geen nieuwe verschillen worden ingevoerd en de bestaande verschillen mogen niet worden verhoogd

Fase 3 (cut off periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2025

Er mogen geen verschillen meer zijn tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de aanvullende pensioenen.

Geen verschil meer mogelijk?

Op1 januari 2015 is de stand-still periode begonnen. Dit betekent dat er sinds die datum geen nieuwe verschillen tussen arbeiders en bedienden meer mogen worden ingevoerd, maar ook dat de bestaande verschillen niet meer mogen verhogen.

Als u als werkgever een aanvullend pensioen wenst in te voeren in uw bedrijf, dan kan dit sinds 1 januari 2015 niet meer enkel voor de arbeiders of de bedienden. U kan uiteraard wel nog verschillende plannen hebben binnen de onderneming, maar dat verschil mag niet meer gebaseerd zijn op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Een verschil is alleen nog mogelijk als dit er op gericht is om een bestaand verschil weg te werken. Indien het plan van de arbeiders bijvoorbeeld lagere voordelen voorziet dan dat van de bedienden, kan u dus wel het plan van de arbeiders verhogen om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

Hebt u daarentegen een plan voor arbeiders en bedienden, en u wenst beide plannen evenveel te verhogen, dan mag dit ook niet zomaar. Bestaande plannen mogen immers niet verhoogd worden zolang het verschil met het laagste plan niet werd weggewerkt. Bedraagt de bijdrage in het plan voor bedienden bijvoorbeeld 2% en in dat voor de arbeiders slechts 1%, dan mag u niet overgaan tot een verhoging van beide plannen met 1%. Hiervoor moet eerst het plan van de arbeiders gelijkgeschakeld worden met dat van de bedienden.

We raden u aan om voor het wegwerken van de verschillen in uw bestaande pensioenplannen, contact op te nemen met uw verzekeraar.

En wat is de rol van de sectoren ?

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid om een einde te stellen aan de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen in eerste instantie bij de sectoren gelegd. De sectoren moeten zich tegen uiterlijk 1 januari 2023 positioneren. Ze moeten in een protocolakkoord vastleggen hoe ze de harmonisatie zullen realiseren (modaliteiten + tijdschema). Dit protocolakkoord moet vervolgens worden omgezet in een CAO die ten laatste op 1 januari 2023 neergelegd moet worden bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

De werkgevers mogen dus eerst het resultaat van de sectorale onderhandelingen afwachten voordat zij in hun bedrijf de vereiste aanpassingen doorvoeren. De werkgevers zijn daartoe evenwel niet verplicht. Ze kunnen, indien mogelijk, zelf al op het niveau van de onderneming de nodige maatregelen nemen om een harmonisatie tussen de arbeiders en bedienden door te voeren op het vlak van de aanvullende pensioenen, waarbij de gelijkwaardigheid moet worden gerespecteerd.

In ieder geval, dus ook indien ze het resultaat van de sectorale onderhandelingen afwachten alvorens de eigen pensioenplannen aan te passen, dienen de werkgevers het harmoniseringstraject op ondernemingsniveau op te starten vanaf 1 januari 2015.

Alle aanpassingen aan zowel de sector- als de ondernemingsplannen moeten tegen uiterlijk 1 januari 2025 aangebracht zijn, aangezien er na deze datum geen verschil meer mag zijn tussen de aanvullende pensioenplannen voor arbeiders en bedienden

En wat voorziet het paritair comité nr. 200 ?

Het paritair comité nr. 200 voorziet zelf niet in een eigen aanvullend sectorpensioen , daar waar dit voor de arbeiders met dezelfde ondernemingsactiviteit meestal wel het geval (zoals bijvoorbeeld voor de arbeiders uit de bouwsector – paritair comité nr. 124).

Vermits het paritair comité nr. 200 het grootst aantal bedienden van de arbeidsmarkt vertegenwoordigd en ze bedienden hebben in verschillende ondernemingsactiviteiten als daar zijn bouw, landbouw, voedingshandel,… nemen ze als eerste het initiatief tot harmonisering.

Het sectorakkoord 2019-2020 voorziet inderdaad in een opstart van een aanvullend pensioen vanaf ten laatste 1 januari 2025 (CAO moet wel gesloten worden ten laatste op 31 december 2022) voor die ondernemingen die behoren tot een ondernemingsactiviteit waarvoor er al een aanvullend pensioen is voorzien voor de arbeiders.

Bedoeling is dat er een gemeenschappelijke CAO wordt gesloten voor de arbeiders en bedienden met dezelfde ondernemingsactiviteit, die de invoering van het aanvullend pensioen regelt (vb. een CAO voor de arbeiders en bedienden uit de bouwsector – gesloten tussen PC 200 en PC 124). Indien men er niet in slaagt om tijdig dergelijke CAO te sluiten dan is het aan de ondernemingen uit het paritair comité om een verzekeraar onder de arm te nemen om een aanvullend pensioen in te voeren op ondernemingsvlak. Opgelet : deze bepalingen gelden momenteel niet voor de minimumlonen want deze moeten steeds worden gerespecteerd.

Meer details hierover zullen we u kunnen geven wanneer de uitvoerings-cao’s van het paritair comité nr. 200 beschikbaar zullen zijn.

 


[1] Wet van 5 mei 2014 houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-07-2019