To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 209 - Brexitmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

19/08/2021

Zoals u kon lezen in ons artikel van 25 februari kunnen ondernemingen in moeilijkheden ten gevolge van de Brexit beroep doen op een aantal crisismaatregelen. Het gaat om:

 

 

Paritair comité nr. 209 voor de bedienden in de metaalbouw heeft hieromtrent een cao afgesloten.

 

Voorwaarden om van Brexitmaatregelen gebruik te kunnen maken

Om van de specifieke Breximaatregelen gebruik te kunnen maken, moet u:

 • Erkend zijn als onderneming in moeilijkheden, dit moet gebeuren door de Minister van Werk. In de erkenningsaanvraag geeft u ook aan op welke maatregelen u een beroep wil doen.

Het juiste aanvraagformulier vindt u hier.

 • En, in geval u een vakbondsafvaardiging heeft: een ondernemings-cao afsluiten (de werkgevers van PC 209 zijn hiervan uitgesloten aangezien de sector het nodige heeft gedaan).

Bent u werkgever uit een ander PC? En komt u binnen de twee weken na de formele opstart van de onderhandelingen niet tot een akkoord met de vakbonden over een ondernemings-cao? Dan volstaat de erkenning als onderneming in moeilijkheden

 

Voorwaarden om erkend te kunnen worden als onderneming in moeilijkheden

U moet minstens aan één van volgende criteria voldoen om erkend te kunnen worden:

 • Daling van de omzet met minstens 5%
 • Daling van de productie met minstens 5%
 • Daling van de bestellingen met minstens 5% 

 

Opmerking:

Het gaat om een versoepeling van de voorwaarden. Normaal moeten deze dalingen minstens 10% bedragen om als ‘onderneming in moeilijkheden’ te kunnen erkend worden.

Daarnaast moet u ook het oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen de ingeroepen daling en de Brexit. Dit kunt u doen door het voorleggen van uw boekhouding of andere bewijzen.

 

1.  Tijdelijke werkloosheid ‘Brexit’ 

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid biedt een langere schorsingsduur dan de ‘gewone’ economische werkloosheid. Ook de voorwaarden zijn iets soepeler.

Doordat PC nr. 209 voor haar bedienden een sector-cao heeft uitgewerkt, bent u als werkgever vrijgesteld van de verplichting om een ondernemings-cao op te stellen. 

 

Maximale duur

De maximale bijkomende duur per kalenderjaar komt voor de bedienden op:

 • 8 weken voor een volledige schorsing
 • 13 weken voor een gedeeltelijke schorsing

Hiernaast kunnen nog steeds de 16 weken volledige en 26 weken gedeeltelijke schorsing gebruikt worden voor de ‘normale’ economische werkloosheid voor bedienden. Deze kunnen, voor de periode tot 30 juni 2023, ingevoerd worden op basis van cao’s nr. 148 en 159 van de Nationale Arbeidsraad. Zie ons artikel van 3 augustus 2021 voor meer uitleg hierover. Om deze cao’s te gebruiken moet u wel een daling van de omzet, productie of bestellingen met 10% aantonen.

 

Aanvullende vergoeding

Per dag tijdelijke werkloosheid bent u als werkgever een aanvullende vergoeding van € 12,07 verschuldigd. Dit is immers het bedrag dat de arbeiders van PC 111 zouden ontvangen van het Fonds voor Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid. Daarboven komt nog een extra vergoeding van € 1,27 per dag én per elke volledige schijf van € 50 die het maandelijks loonplafond voorzien in het kader van de werkloosheidsreglementering overschrijdt.

 

Voorbeeld

Een bediende in PC 209 verdient € 3.500 per maand en is 15 dagen tijdelijk werkloos geweest. Hij heeft recht op een aanvullende vergoeding van € 12,07 + € 1,27 per dag = € 13,34 x 15 dagen = € 200,10.

Het loonplafond voor de werkloosheidsuitkeringen is vastgelegd op € 2.785,07 (bedrag sinds 01.07.2021). Dit is een verschil van € 714,93. Dit zijn 14 volledige schijven van € 50. 14 x € 1,27 geeft nog een bijkomende aanvullende vergoeding van € 17,78 per maand bovenop de dagvergoedingen van € 200,10. Goed voor een totaal van € 217,88.

 

2.  Individuele vermindering arbeidsprestaties 

De werkgever kan iedere werknemer die minstens 4/5 werkt een individuele vermindering van de arbeidsprestaties voorstellen. Dit kan een 1/5-vermindering zijn (enkel voor voltijders) of een halftijdse vermindering. Indien de werknemer akkoord gaat, wordt er een schriftelijke overeenkomst opgesteld die dit vastlegt, want de arbeidsovereenkomst wordt dan (tijdelijk) een deeltijdse overeenkomst.

De duur van deze maatregel werd vastgelegd op minimum 1 maand en maximum 6 maand.

Gedurende dit ‘Brexittijdskrediet’ ontvangt de werknemer onderbrekingsuitkeringen van de RVA.

 

3.  Tijdelijke aanpassing arbeidsduur 

U kunt ook kiezen voor een tijdelijke mindering van de arbeidsduur. U kan dan genieten van een RSZ-vermindering. De vermindering moet minstens 1/4 of 1/5 bedragen. U kunt dit ook nog combineren met een tijdelijke invoering van de vierdagenweek. In dat geval ligt de RSZ-vermindering nog hoger.

Deze vermindering van de arbeidsduur is collectief en moet toegepast worden op uw voltallig personeel of op een objectieve categorie van werknemers in de onderneming.

Om de arbeidsduurvermindering door te voeren, sluit u een cao af of past u uw arbeidsreglement aan. In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet deze daarmee uiteraard akkoord gaan.

En wat met het loon van de werknemers? U kan ervoor kiezen om:

 • Het loon te verminderen in functie van de arbeidsduurvermindering
  • In dit geval moet u ook een looncompensatie voorzien van minstens 3/4 van de RSZ-vermindering
 • Het loon niet te verminderen

Lees er alles over in ons artikel van 4 maart 2021.

 

Sectorale verplichtingen voorafgaand aan de invoering

De cao die afgesloten werd binnen PC 209 voorziet ook in een procedure voorafgaand aan de invoering van één van bovenstaande drie maatregelen.

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet er op het moment dat de aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt ingediend overlegd worden over bepaalde onderwerpen. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de voorzitter van het paritair comité 14 dagen voor de invoering van de maatregel(en) ingelicht worden over diezelfde onderwerpen. Het gaat om:

 • De economische situatie van de onderneming
 • De overwogen maatregelen en de impact ervan op het personeel
 • De concrete toepassingsmodaliteiten
 • Het effect van de overwogen maatregelen op het behoud van de werkgelegenheid

Tijdens de duurtijd van de tijdelijke werkloosheid of de individuele vermindering van de arbeidsduur zal er om de twee weken een opvolging gebeuren samen met de vakbondsafvaardiging. Hierbij worden de ontwikkeling van de economische situatie van de onderneming, het effect van de maatregelen en de eventuele aanpassingen onderzocht.

 

En wat met de arbeiders?

In PC 111 werd geen cao ‘Brexitmaatregelen’ afgesloten. Indien u een vakbondsafvaardiging heeft, moet u dus nog een ondernemings-cao afsluiten naast uw erkenning als onderneming in moeilijkheden om van start te kunnen gaan.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u meer vragen over deze crisismaatregelen of wilt u hulp bij het invoeren ervan? Contacteer dan ons consulting team via consultinglegal@Securex.be.

 

Meer weten?

Lees onze artikelen over:

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-08-2021