To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nu ook zachte landingsbanen in de metaalhandel (PC 149.04)

03/08/2018

Naast de metaalsector (PC 111) heeft nu ook de metaalhandel inzake de zachte landingsbanen afgesloten.

Ter herinnering

De zachte landingsbaan is een maatregel ingevoerd door de regering om oudere werknemers langer aan de slag te houden.

Deze maatregel van kracht sinds 1 januari 2018 biedt werknemers van ten minste 58 jaar die minder gaan werken of stoppen met nacht- en ploegenarbeid en daardoor loonverlies lijden de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ten laste van hun werkgever of van het fonds voor bestaanszekerheid te ontvangen die vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen.

En in de metaalhandel?

In de metaalhandel werd hierover onlangs een sector-cao gesloten.

De werknemers moeten de aanpassing van hun loopbaaneinde vrijwillig kunnen kiezen in overleg met de werkgever. Zo kunnen zij een alternatieve functie krijgen, overstappen van een arbeidsregeling met ploegen- en nachtarbeid naar een regeling met dagarbeid, aangesteld worden als peter in een peterschapsproject of zelfs van een voltijdse naar een 4/5 tewerkstelling.

De werknemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen in termen van anciënniteit, loonverlies, minimumtewerkstelling en leeftijd.

Voor het loonverlies dat voortvloeit uit de loopbaanaanpassing krijgen de werknemers een compenserende vergoeding die kan oplopen tot maximum 160 euro bruto per maand en die vrijgesteld is van sociale bijdragen.

Deze vergoeding wordt betaald door het sociaal fonds en wordt jaarlijks geïndexeerd samen met de lonen.

Opgelet, deze vergoeding mag niet gecumuleerd worden met eventuele onderbrekingsuitkeringen(tijdskrediet, landingsbanen,…).

Meer info?

Voor meer info kan u contact opnemen met het sociaal fonds.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-08-2018