To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Spilindex wellicht pas overschreden in december 2019

27/08/2019

Het federaal planbureau voorspelt dat de spilindex van het openbaar ambt (107,20) pas in december 2019 zal overschreden worden.

Die overschrijding heeft als gevolg dat de sociale uitkeringen en de wedden van de ambtenaren met 2% moeten worden geïndexeerd. De indexering zal ofwel op 1 januari 2020 ofwel op 1 februari 2020 plaatsvinden.  

Ook bepaalde lonen uit de privésector zullen op die datum en volgens dezelfde formule worden geïndexeerd. Het gaat met name om: 

  • het GGMMI (het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen) dat standaard van toepassing is in alle paritaire comités die niet over eigen loonschalen beschikken (bijvoorbeeld het PC 335 ) en alle bedragen die eruit voortvloeien (de vergoedingen van bepaalde leerlingen en stagiairs, de vergoedingen voor collectief ontslag en nachtarbeid);
  • de lonen uit de non-profitsector (zoals bv. de sector van de rusthuizen).

En paritair comité 200 ?

Deze toekomstige indexering zal niet van toepassing zijn voor het PC 200. Volgens de berekeningsregel in deze sector wordt het loon immers op een vaste datum op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

Momenteel zou het toepasselijk percentage 1,28% bedragen op 1 januari 2020 en 1,59% op 1 januari 2021. Deze data liggen echter nog veraf, waardoor deze percentages nog kunnen schommelen. 

En de loonnorm ?

De index en de spilindex mogen niet verward worden met de loonnorm van 1,1 % die geldt voor de periode 2019-2020 en die momenteel in heel wat sectoren van de profitsector als loonsverhoging wordt toegekend. Bovendien vallen de automatische indexeringen buiten de loonnorm.

Voor meer informatie over de indexaties en de loonsverhogingen in uw sector verwijzen we u naar L4Y/Sectoraal. Raadpleeg ook steeds onze FlasHR in dat verband.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-08-2019