To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Opleidingen in de PC’s 111 en 209 - Een eerste deadline staat voor de deur

25/03/2021

In de sector metaalbouw is vorming heel belangrijk.

In het PC 111 voor de arbeiders en het PC 209 voor de bedienden staat de eerste deadline voor de deur, met name de verplichting om een opleidingsplan op te stellen.

Als dat nog niet gebeurd is, resten u nog enkele dagen om aan uw verplichting te voldoen!

 

Een verplichting: het opleidingsplan

Waarover gaat het?

Een opleidingsplan is een algemeen overzicht van de opleidingsbehoeften in de onderneming, enerzijds, en de oplossingen daarvoor, anderzijds.

 

Voor welke ondernemingen?

Alle ondernemingen die over een ondernemingsraad of over een comité voor preventie en welzijn op het werk beschikken moeten een algemeen opleidingsplan opstellen en ter advies aan hun overlegorgaan voorleggen.

 

Welke procedures en termijnen moeten worden nageleefd?

Elke betrokken onderneming stelt jaarlijks een algemeen opleidingsplan op.

Dat plan moet definitief opgemaakt zijn tegen 31 maart van elk jaar of binnen 3 maanden na de aanvang van het boekjaar als dit niet samenvalt met een kalenderjaar.

Dat opleidingsplan moet ter advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke daarvan, het comité voor preventie en welzijn op het werk.

 

Krijgt u hiervoor een financiële tussenkomst?

Uw onderneming kan een tussenkomst in de opleidingskosten krijgen van het sectorale opleidingsfonds. Raadpleeg hiervoor de lijst van de verschillende regionale fondsen.

Uw aanvraag tot financiële tussenkomst moet vergezeld zijn van een attest dat vermeldt dat u uw plan daadwerkelijk ter ondertekening heeft voorgelegd aan het bevoegde overlegorgaan.

 

Meer info? 

Voor verdere informatie over het nationaal paritair opleidingsfonds kunt u de site van inom (NL) of ifpm (FR) raadplegen.

U vindt er alle nuttige documenten, in te vullen formulieren en te volgen procedures.

 

Bron(nen): 

  • Voor de paritaire comités 111.1xx en 111.2xx gaat het om de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019 (nr. 155.183) betreffende de opleidingsplannen
  • Voor het paritair comité 111.300 gaat het om de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 (nr. 140.535) betreffende de opleidingsplannen
  • Voor het paritair comité 209 gaat het om de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2020 (nr. 159.775) betreffende de opleidingsplannen

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-03-2021