To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De eindejaarspremie in het paritair comité nr. 200

27/11/2020

Er bestaat geen algemene wetgeving over de eindejaarspremie. Om te weten wie er recht op heeft en wat het bedrag ervan is, moeten we dan ook gaan kijken in de rechtsbron die het recht op de eindejaarspremie regelt. De meeste sectoren hebben hierover een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Dit is ook het geval in het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (PC nr. 200).

Hieronder bespreken we kort de regels die in dit paritair comité gelden. Voor een volledige analyse, log in op Lex4You en ga naar Sectoraal > Paritaire comités > 200 > Eindejaarspremie.

Opgelet: momenteel geldt er geen gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid. Binnen het paritair comité zijn hierover onderhandelingen gestart, maar die hebben nog geen resultaat opgebracht.

  

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Om recht te hebben op een volledige eindejaarspremie moet de werknemer:

  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie;
  • een volledig kalenderjaar in dienst zijn geweest.

De werknemer heeft evenwel recht op een eindejaarspremie naar verhouding met zijn/haar prestaties (pro rata) indien:

  • men in dienst is getreden in de loop van het jaar en ten minste 6 maanden anciënniteit heeft op het ogenblik van de betaling;
  • men een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk had van minstens 6 maanden, maar de onderneming verlaten heeft vóór het moment van uitbetaling van de premie;
  • men ontslagen wordt in de loop van het jaar, behalve om dringende reden, en ten minste 6 maanden anciënniteit heeft in de onderneming op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • men zelf ontslag neemt, op voorwaarde dat men ten minste 5 jaar anciënniteit heeft in de onderneming;
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht, en men ten minste 6 maanden anciënniteit heeft in de onderneming op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;

Voor de handelsvertegenwoordigers bestaan er specifieke regels.

 

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie wordt in principe in december betaald, tenzij in de onderneming een ander moment met de werknemers overeengekomen werd.

De betaling gebeurt door de werkgever.

 

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Het brutobedrag van de eindejaarspremie is in principe gelijk aan het maandloon.

Afwezigheidsdagen en gelijkstellingen

Indien de werknemer in de loop van het jaar afwezig geweest is, mag dit bedrag herleid worden in functie van het aantal afwezigheidsdagen

Bepaalde afwezigheden worden echter met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld, met name de afwezigheid wegens jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, bevallingsrust, geboorteverlof en de eerste 60 afwezigheidsdagen omwille van ziekte of ongeval.

Zoals hoger vermeld is er momenteel géén gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid. Of het nu gaat om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische werkloosheid. Dit houdt in dat deze dagen in mindering worden gebracht van de eindejaarspremie.

Als werkgever kunt u er natuurlijk voor kiezen om die dagen toch te gaan gelijkstellen. Contacteer in dat geval uw Client Advisor die dit voor u in orde zal brengen. Securex zal die gelijkstelling dan ook de volgende jaren voor u blijven toepassen.

Sociale en fiscale behandeling

Voor een gedetailleerd overzicht van de inhoudingen op de eindejaarspremie, lees ons artikel van 9 november 2020.

 

Bronverwijzing:

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 inzake de eindejaarspremie

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-11-2020