To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bouwsector (PC 124) - Geen kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2020

09/09/2019

Zoals reeds het geval was voor de sociale verkiezingen van 2016, hebben de vakbonden beloofd geen kandidatenlijsten in te dienen voor de sociale verkiezingen van 2020. Er komen dus volgend jaar in principe geen verkiezingen in deze sector.

De procedure van de sociale verkiezingen moet echter wel opgestart worden.

Arbeiders

Een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vakbondsafvaardiging in de bouwsector[1] en in werking getreden op 1 januari 2016 werd voor onbepaalde duur gesloten. Een bijkomend akkoord werd bovendien gesloten. Hierin werd bepaald dat er geen kandidatenlijsten voor de arbeiders zullen worden ingediend tijdens de looptijd van de eerste cao. Dit akkoord is nog steeds van toepassing.

De cao bepaalt:

  • De verhoging van het aantal te verdelen mandaten in functie van het aantal werknemers en van het aantal uren per maand dat de vakbondsafvaardiging heeft om haar opdrachten uit te voeren;
  • De installatievoorwaarden;
  • De uitbreiding van de bevoegdheden van de vakbondsafvaardiging, bijvoorbeeld inzake informatie na een ontslag;
  • De periodiciteit van de informatie die de werkgever moet geven;
  • De toekenning van meer faciliteiten en de verbetering van de communicatiemiddelen;
  • De duur van de mandaten, bepaald door het tijdstip van de sociale verkiezingen.

Bedienden

Voor de bedienden werd het engagement om geen kandidatenlijsten in te dienen in de cao zelf opgenomen. Deze cao is 4 jaar geldig en wordt stilzwijgend verlengd indien geen van de ondertekenende partijen maatregelen neemt om deze te beëindigen of te wijzigen 6 maand voor de afloop van de geldigheidsperiode van de cao (voorzien op 31 december 2019). Aangezien deze cao niet werd beëindigd, kunnen we ervan uitgaan dat er ook voor de bedienden geen kandidatenlijsten zullen worden ingediend.

Enkele verduidelijkingen…

We herinneren eraan dat het gebrek aan kandidatenlijsten de werkgever niet vrijstelt om de procedure voor de sociale verkiezingen op te starten. De ondernemingen uit de bouwsector moeten de procedure blijven volgen tot het duidelijk wordt dat geen kandidatenlijst werd ingediend (rond dag X + 35).

In de ondernemingen die voor hun arbeiders van verschillende paritaire comités afhangen waar wel lijsten worden ingediend, zullen de vakbonden wel lijsten mogen indienen.

 


[1] In uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-09-2019