To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een fietsvergoeding in het PC nr. 200?

07/06/2019

Het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) heeft bijzondere bepalingen met betrekking tot de tussenkomst in de woon-werkverplaatsingen.

Zo is er onder meer een tegemoetkoming in de privévervoerskosten, met inbegrip van die met de fiets. Werknemers die hun woon-werkverplaatsingen met de fiets doen, ontvangen per effectief afgelegde kilometer een tussenkomst die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst en onder welke voorwaarden is ze verschuldigd?

De tussenkomst is verschuldigd voor zover de afstand die de werknemer aflegt ten minste 3 km is en zijn brutojaarloon maximum 27.750 euro bedraagt.

Als aan die voorwaarden is voldaan, is de tussenkomst gelijk aan 50% van de prijs van het maandelijks treinabonnement in 2e klasse voor dezelfde afstand. Het bedrag van de tussenkomst per kilometer verschilt dus naargelang de afgelegde afstand.

Voorbeeld 

Een werknemer ontvangt een brutojaarloon van minder dan 27.750 euro. Hij legt 3 km enkele reis af met de fiets. Het NMBS-maandabonnement voor 3 km kost 36 euro (bedragen 2019).

  • De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming van 18 euro per maand (50% van de prijs van dit abonnement).
  • Dit komt overeen met een vergoeding van 0,8308 euro per dag (18 euro * 3 maanden/65 dagen).
  • Aangezien hij 6 km per dag aflegt, bedraagt de vergoeding 0,1385 euro per kilometer (0,8308 euro/6 km).

Sociale en fiscale vrijstelling

De fietsvergoeding is vrijgesteld van belastingen en van socialezekerheidsbijdragen tot een bedrag van 0,24 euro per kilometer (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020).

Uit ons voorbeeld blijkt dat de tussenkomst van het PC 200 lager is dan 0,24 euro per km en dus vrijgesteld is van belastingen en van socialezekerheidsbijdragen.

Wat is de definitie van het begrip ‘fiets’?

Voor de toepassing van de hierboven uiteengezette sociale en fiscale gunstregeling wordt onder ‘fiets’ verstaan:

  • rijwielen;
  • gemotoriseerde rijwielen met elektrische aandrijving;
  • speed pedelecs zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Wat doet Securex voor u?

Wij stellen u een ‘verklaring op eer woon-werkverkeer’ ter beschikking. In deze verklaring moeten de werknemers vermelden op hoeveel kilometer ze van het werk wonen, welk vervoermiddel ze gebruiken en hoe ze hun beroepskosten in de personenbelasting aangeven.

Nadat dit document werd ingevuld, stuurt u het terug naar uw Client Advisor. Zo kunnen we het bedrag van de woon-werkvergoeding waarop uw werknemer recht heeft, berekenen en zijn fiche 281.10 correct invullen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-06-2019