To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een statuut voor gelegenheidswerkers in de sector van de begrafenisondernemingen (PC 320)

28/03/2019

De sector van de begrafenisondernemingen wordt geconfronteerd met sociale fraude en oneerlijke concurrentie. Om de moeilijkheden in de sector aan te pakken en om in te gaan op de vraag en specifieke kenmerken van de sector heeft de regering het statuut van ‘gelegenheidswerker’ ingevoerd.

Dit nieuwe statuut is echter beperkt en geldt enkel voor onverwachte prestaties van heel korte duur die bijzonder onregelmatig zijn, en die specifiek zijn voor de sector, waar prestaties van 1 tot 2 uur per dag of per week niet zeldzaam zijn.

Voor welke werknemers?

Het gelegenheidswerk is uitsluitend bedoeld voor ‘oproepbare’ werknemers, zonder vast werkrooster, die op vrijwillige basis werken en occasioneel prestaties verrichten ter gelegenheid van een overlijden.

Die prestaties bestaan in:

  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en bij de koffietafel helpen;
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en schoonmaken.

Deze bepalingen gelden niet voor uitzendkrachten.

Hou rekening met de volgende regels!  

Wie een beroep wil doen op het nieuwe statuut moet een aantal strikte voorwaarden en formaliteiten naleven die enerzijds worden opgelegd door de wet[1] en anderzijds door de sectorale cao[2].

De wet heeft het statuut geconcretiseerd en de sociale partners hebben het kader en de beperkingen van de uitvoering op het niveau van de sector verduidelijkt.

U moet rekening houden met de volgende beperkingen.

Het jaarlijks maximum aan prestaties naleven

De prestaties van de gelegenheidswerker bij eenzelfde werkgever zijn beperkt tot een maximum van 200 dagen en 800 uren per kalenderjaar.

Deze grenzen gelden niet voor gepensioneerden.

De arbeidsduur naleven

De afwijkingen van de minimale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die al in de sector van de begrafenisondernemingen bestaan zijn ook van toepassing op gelegenheidswerkers.

De duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan een uur.

Bovendien mag de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer niet korter zijn dan een derde van die van voltijdse werknemers van dezelfde categorie in de onderneming.

De minimale gemiddelde arbeidsduur van 25 uur op jaarbasis hoeft echter niet te worden gewaarborgd voor gelegenheidswerkers. 

Zij vormen een uitzondering voor de naleving van de jaargrens die de sector oplegt voor deeltijdse werknemers.

De ‘top 3’ van de na te leven verplichtingen

Vooraf een raamovereenkomst sluiten

Vóór de eerste tewerkstelling moet u een raamovereenkomst sluiten met de werknemer. De sector heeft een model opgesteld dat ter beschikking is op Lex4You.

Die overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten, uiterlijk bij de aanvang van de eerste tewerkstelling als gelegenheidswerker. Deze overeenkomst neemt de vorm aan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die bepaalde specifieke vermeldingen bevat en altijd kan worden ontbonden door elk van de partijen. 

Vervolgens moet u voor elke occasionele prestatie in het kader van deze raamovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid voor onbepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk sluiten met de werknemer die u hiertoe aanwerft. Die overeenkomst mag mondeling of schriftelijk zijn.

Indienen van de Dimona-aangiften en registreren van de arbeidstijd

U dient twee verplichtingen na te leven: de eerste op basis van een wetsbepaling, de tweede op basis van een sectorale cao:

Als werkgever uit de sector van de begrafenisondernemingen bent u verplicht om een Dimona-aangifte per dag in te dienen voor werknemerstype ‘EXT’, met vermelding van het PC 320 en het begin- en einduur van de arbeidsprestaties, en dit voor elke gelegenheidswerker.

Parallel met de verplichte Dimona moet u ook de arbeidstijd van de gelegenheidswerkers die u tewerkstelt elektronisch registreren.

U moet hiervoor gebruik maken van een elektronisch systeem van arbeidstijdsopvolging waarbij de werknemer systematisch het begin en het einde van elke prestatie elektronisch registreert.

Het gepaste loon waarborgen

In de sector is het minimumuurloon van een gelegenheidswerker vastgelegd op het uurloon van een werknemer van categorie 2 met 20 jaar ervaring, volgens de loonschalen van de sector (€ 13,03/uur op 01/03/2019). Dit loon wordt geïndexeerd volgens de bepalingen die van kracht zijn in de sector.

Wat doet Securex voor u?

Securex is momenteel bezig met de laatste aanpassingen aan onze toepassingen zodat u uw gelegenheidsarbeiders op een correcte en eenvoudige manier kan aangeven. U zal dus binnenkort uw gelegenheidswerknemer kunnen aangeven via de Dimona webtool van Securex of via uw fronttoepassing. De nodige info hieromtrent zal u terugvinden in de release notes van uw toepassing.

Hebt u vragen omtrent uw Dimona-aangifte voor een gelegenheidswerknemer, aarzel dan niet om uw Client Advisor te contacteren.

Voor het juridische aspect van de tewerkstelling kunt u terecht bij uw Legal Advisor.

 


[1] Wet van 21/12/2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS van17/01/2019), hoofdstuk 6

[2] Cao van 04/12/2018 betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen (geregistreerd onder het nr. 149.892)

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-03-2019