To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De spilindex is overschreden - Impact op de sociale uitkeringen en sommige lonen

31/08/2018

Het indexcijfer van augustus 2018 (105,10) overschrijdt de spilindex (103,04). Als gevolg van deze overschrijding stijgen de sociale uitkeringen en de overheidswedden met 2%. Dit gebeurt respectievelijk op 1 september 2018 en op 1 oktober 2018.  Sommige lonen in de privésector worden eveneens op deze data en volgens dezelfde formule geïndexeerd.

Sociale uitkeringen

Vanaf 1 september 2018 verhogen de sociale uitkeringen met 2% om ze op die manier aan te passen aan de levensduurte.  Het gaat onder meer om de bedragen op het vlak van de werkloosheid, het pensioen, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), het leefloon (vroegere bestaansminimum), …  U vindt de aangepaste bedragen zeer binnenkort terug op Lex4You.

Lonen in de privésector

GMMI

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld.

Dit geldt echter niet voor het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen (nationaal GMMI) en alle bedragen die eruit voortvloeien (dus ook voor de sectoren zonder eigen barema zoals PC 335), de vergoedingen voor bepaalde leerlingen en stagiairs, evenmin als de vergoedingen collectief ontslag en nachtarbeid.  

Deze volgen allen het regime van de sociale uitkeringen en moeten dan ook in september 2018 met 2% stijgen.

Deze indexering is niet van toepassing voor het PC 200. Volgens de berekeningsregel in deze sector wordt het loon immers op een vaste datum op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Momenteel zou het toepasselijk percentage 1,96% bedragen op 1 januari 2019. Deze datum ligt echter nog veraf, waardoor deze percentages nog kunnen schommelen.

Non-profitsector

Voornamelijk in de non-profitsector zullen als gevolg van de overschrijding van de spilindex de lonen worden verhoogd. Afhankelijk van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert of van zijn activiteit binnen dit paritair comité, zal deze verhoging plaatsvinden op 1 september 2018 of 1 oktober 2018. Het gaat hier onder andere over de ziekenhuizen en rusthuizen.

Overige sectoren

Voor de overige lonen moet per sector nagegaan worden wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt. De CAO's kunnen immers vastleggen:

  • wanneer er een indexering plaatsvindt: op vaste tijdstippen, wanneer een bepaald indexcijfer overschreden is (niet per se dezelfde spilindex als voor de sociale uitkeringen),...
  • wat de omvang van de indexering zal zijn: een vast percentage, een percentage berekend volgens een bepaalde formule,…
  • wanneer de lonen aangepast worden: de maand van de indexering, de maand erna, ...
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-08-2018