To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het interprofessioneel akkoord 2019-2020

28/03/2019

Op 26 februari 2019 werd er door de sociale partners (vakbonden en federaties) een ontwerp van interprofessioneel akkoord afgesloten.

De hoofdlijnen van het ontwerp

 • De loonnorm voor 2019-2020 wordt vastgesteld op 1,1%;
 • De sectoren moeten de verschillen tussen arbeiders en bedienden op vlak van de aanvullende pensioenen verder wegwerken;
 • De verhoging van het nationaal GMMI (cao 43) op 1/7/2019 met 1,1%, in een tweede fase op basis van de afspraken gemaakt in de werkgroep;
 • De vastlegging en de verdeling van de welvaartsenveloppe (om bepaalde uitkeringen aan te passen en te verhogen);
 • De aanpassing van de cao 19 octies voor wat betreft de tussenkomst in het woon-werkverkeer. Op 1/7/2019 verhoging van de tussenkomst tot 70% voor het treinabonnement en op 1/7/2020 tussenkomst in openbaar vervoer vanaf de 1ste kilometer;
 • Het optrekken van de vrijwillige overuren van 100 naar 120;
 • Er wordt gezocht naar een oplossing om een deel van de opzegvergoeding om te zetten in maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen[1];
 • Voor de landingsbanen wordt de mogelijkheid voorzien worden om voor zware beroepen de leeftijd op 55 (1/5) en 57 jaar (halftijds) (i.p.v. 60 jaar) te houden voor de periode 2019-2020;
 • SWT: voor ondernemingen in herstructurering worden de volgende leeftijden afgesproken:
  • 2019: 58 jaar,
  • 2020: 59 jaar en
  • 2021: 60 jaar;
 • De werkgeversbijdrage voor risicogroepen van 0,10%, evenals de innovatiepremie, de vrijstelling voor startbaanverplichtingen en de boete van 1.800 euro voor het niet aanbieden van outplacement worden verlengd voor de komende 2 jaar;
 • Het behoud van de sociale vrede voor de periode van dit akkoord.

Op 26 maart werd dit akkoord niet goedgekeurd door alle vakbonden.

Wat nu?

Het niet goedkeuren van het IPA door één van de vakbonden is in het verleden ook al gebeurd. In zo’n geval worden de maatregelen goedgekeurd door de regering.

Het probleem is dat we momenteel met een regering in lopende zaken zitten wat de situatie enigszins anders maakt.

Dit IPA zou ook kunnen goedgekeurd worden via het parlement, alleen moet er dan een meerderheid gevonden worden en een deel van de partijen zijn tegen de afspraken die de sociale partners hebben gemaakt met betrekking tot het SWT en de landingsbanen.

Indien er geen IPA en dus ook geen loonnorm komt, dan volgen vrije loonsonderhandelingen in de sector of de onderneming en kunnen de vakbonden zware eisen op tafel leggen.

Wij houden u verder op de hoogte van de evoluties in dit dossier. Ondertussen is het aan te raden om nog geen verhogingen toe te kennen en de kat nog even uit de boom te kijken.

Voor meer info hierover kan u steeds terecht bij uw legal advisor.

 


[1] Art 39 arbeidsovereenkomstenwet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-03-2019