To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonnorm - Mag het iets meer zijn?

21/06/2019

Nu de loonakkoorden in de sectoren stilaan vorm beginnen krijgen (zo werd er al een ontwerpakkoord afgesloten in de metaalsector PC 111 en het aanvullend paritair comité voor de bedienden PC 200) rijst meer en meer de vraag of men de medewerkers die toch hard hebben gewerkt het afgelopen jaar niet iets meer kan geven.

Wat verstaat men ook alweer onder de loonnorm ?

Dit is de maximale marge waarover de werkgevers beschikken om de loonmassa in hun bedrijf te laten stijgen. De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd. Voor de periode 2019-2020 bedraagt de loonnorm maximum 1,1%. Dit betekent dat de loonkost over de periode 2019-2020, voor een onderneming slechts met maximum 1,1% mag stijgen. Hierbij moeten we wel opmerken dat het de sectoren vrij staat om die marge in een eerste fase volledig of gedeeltelijk te gebruiken. Als een sector de loonmarge volledig besteed, door bvb de lonen met 1,1 % te doen stijgen in 2019-2020, dan kan de werkgever uit deze sector geen verhoging meer toekennen in diezelfde periode. Zoniet overschrijdt hij de maximale marge en hieraan zijn sancties verbonden (zie onze actua van 26 april 2019).

Kan de werkgever dan helemaal niets meer toekennen ?

Toch niet helemaal. Er bestaan nl. andere oplossingen om het loonpakket van zijn medewerkers een boost te geven. Sommige voordelen mogen immers nog steeds toegekend worden omdat zij zgn.buiten de loonnorm vallen. Zij tellen dus niet mee voor de berekening van de stijging van de loonkost. Dit is oa het geval voor het loonbonusplan, de innovatiepremies en de winstpremie

Het loonbonusplan

Het loonbonusplan (niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen) is een voordeel toegekend aan de werknemers als ze een vooraf vastgesteld collectief resultaat behaald hebben. Het te bereiken doel moet steunen op objectieve criteria (duidelijk af te bakenen, transparant, definieerbaar/meetbaar, controleerbaar en kennelijk onzeker bij de invoering van het systeem). Voor meer info zie ons artikel van 20 maart 2018.

De innovatiepremies

Het systeem van de innovatiepremies geeft de werkgever de mogelijkheid om een premie aan de werknemers toe te kennen die een innoverend idee voor de onderneming aanbrengen. Dit systeem wordt regelmatig verlengd. Momenteel is het van toepassing tot 31 december 2020.

De winstpremies

Sinds 1 januari 2018 is de toekenning van winstpremies vereenvoudigd. Dankzij dit systeem kunnen ondernemingen, een deel van hun winsten verdelen onder hun werknemers door het toekennen van een (identieke of gecategoriseerde)premie.

Voor meer informatie over de winstpremies verwijzen wij u naar ons volgende artikel

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-06-2019