To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand december

30/11/2018
2018April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019Januari

F

Securex organiseert tijdens december een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie.

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden.   Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR.  Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 december op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

6

Dit is de uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte voor niet-inwoners (natuurlijke personen) via Tax-on-web (ook voor mandatarissen).

F

Weet dat, indien u gepensioneerde werknemers in dienst hebt, sommigen onder hen bepaalde loongrenzen in acht moeten nemen om te vermijden dat ze hun pensioen volledig of gedeeltelijk verliezen. Meer informatie op Lex4You.

13

Dit is de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de “forfaitaire belastingplichtigen” en dit zowel voor de papieren als de elektronische aangifte. Alleen landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) die hun aangifte elektronisch laten indienen via een mandataris krijgen uitstel tot en met 10 januari 2019.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en voor de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

15

Ten laatste op deze datum moet u, in de lokalen van uw onderneming, een gedateerd en ondertekend bericht uithangen dat de vervangingsdagen van de feestdagen die samenvallen met een gewoonlijke inactiviteitsdag in uw onderneming, vermeldt.  Meer informatie in ons artikel van 15 oktober 2018.

F

Uw werknemers moeten verplicht de vakantiedagen waarop zij recht hebben opnemen voor 31 december 2018.  Kijk de planning van de verlofdagen in uw onderneming na!  Meer informatie in ons artikel van 17 oktober 2018.

F

Wenst u volgend jaar een collectieve sluiting in uw onderneming in te voeren? Pas uw arbeidsreglement dan, conform de wettelijke procedure, in die zin aan vóór 31 december. Meer informatie in ons artikel van 21 november 2018.

20

Dankzij de voorafbetalingen kunt u de belastingvermeerderingen voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten vermijden.  Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 20 december op de rekening van de belastingsadministratie staan.

25

25 december, Kerstmis, is een wettelijke feestdag. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

F

Het is tijd om na te gaan of uw werknemers recht op een eindejaarspremie hebben. Meer informatie op onze website.

31

U dient vakantiegeld te betalen aan die werknemers die in de onmogelijkheid verkeerden al hun wettelijke vakantiedagen op te nemen.

U dient ook het vertrekvakantiegeld te betalen aan de bedienden van wie de arbeidsduur in de loop van het jaar verminderd is. Meer informatie op onze website.

31

Uw sociale bijdragen als zelfstandige moeten uiterlijk op 31 december op de rekening van uw Sociaal Verzekeringsfonds staan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-11-2018