To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Enkele toelichtingen bij de inhoudingen op facturen in geval van sociale schulden

29/01/2019

De wet heeft de regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden enigszins aangepast[1]. Het gaat daarbij vooral om het toepassingsgebied van het mechanisme en de voorwaarden waarin een werkgever al dan niet als schuldenaar wordt aangemerkt. Deze wijzigingen zullen op 1 april 2019 in werking treden[2].

Hierna lichten we de werking van het fameuze “artikel 30bis" ook nog even toe[3].

Toepassingsgebied aangepast met het oog op de toepassing van de sectorplannen voor eerlijke concurrentie[4]

In de bouwsector (PC nr. 124)

Het toepassingsgebied van artikel 30bis wordt verruimd tot de levering van stortklare beton. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude heeft namelijk in de Kamer verklaard dat[5], "zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de zogenaamde checkin@work voortaan van toepassing zullen zijn op alle betonleveringen".

Tot nu toe was de checkin@work van toepassing voor leveringen op de werf, maar niet voor leveringen op straat, wat aanleiding gaf tot interpretatieproblemen. Door de gelijkschakeling van de beide types van leveringen komt er dus, met de instemming van de werkgevers en vakbonden van de sector, een kleine uitbreiding van het toepassingsgebied.

In de ‘groene’ sectoren

Sommige activiteiten worden geweerd uit het toepassingsgebied van artikel 30bis in de ‘groene’ sectoren.

De specifieke wetgeving betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid in de land- en tuinbouwsector wordt aangepast. De specifieke tuinbouwactiviteiten (kroppen sla uit de grond halen, appels plukken, mest vervoeren, …) worden voortaan vrijgesteld van de hoofdelijke aansprakelijkheid[6].

De sociale partners waren daar al langer vragende partij voor omdat ze niet onder het toepassingsgebied van deze complexe maatregel wilden vallen die vooral voor de bouwsector bedoeld is.

Sociale schulden[7]

De verplichte eindejaarspremie en de weerverletzegels die van toepassing zijn in de bouwsector en door het sociaal sectorfonds PDOK[8] worden opgelegd, worden voortaan in aanmerking genomen als sociale schulden.

Staatssecretaris De Backer verduidelijkt die maatregel aan de hand van een concreet voorbeeld: een Roemeense aannemer die Roemeense arbeiders in België tewerkstelt, moet het arbeidsrecht van werkland België naleven en dus een eindejaarspremie betalen. Ofwel wordt de betaling uitgevoerd volgens de bepalingen van het PDOK, ofwel moet er een gelijkwaardig voordeel in het herkomstland Roemenië bestaan. De werkgever moet dat melden in een Limosa-aangifte. Als er geen gelijkwaardig voordeel in het herkomstland bestaat, wordt het recht voortaan als een sociale schuld beschouwd.

Dat betekent dat een Belgische hoofdaannemer die samenwerkt met een Roemeense onderaannemer die de regels niet naleeft hoofdelijk aansprakelijk is. Hij zal immers aansprakelijk kunnen worden gesteld als de betreffende premies niet werden betaald[9].

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden ontrafeld

Het hoofdelijk aansprakelijkheidsmechanisme voor de sociale schulden bestaat erin dat de opdrachtgever (of de aannemer) die een beroep doet op een aannemer (of een onderaannemer) die sociale schulden heeft bij de afsluiting van de overeenkomst en/of bij de betaling van de factuur hoofdelijk aansprakelijk is voor het betalen van die schulden.

Concreet zal de betrokken opdrachtgever of aannemer als schuldenaar worden vermeld in de databank van de RSZ die toegankelijk is voor het publiek[10] als hij de gevorderde sommen niet vereffent binnen 30 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling.

Als de betrokken opdrachtgever of aannemer zich van zijn inhoudingsverplichting kwijt, dan kan hij echter ontsnappen aan het hoofdelijk aansprakelijkheidsmechanisme.

Een voorbeeld: opdrachtgever A geeft aannemer B de opdracht om onroerende werkzaamheden uit te voeren. Aannemer B moet nog sociale/fiscale schulden vereffenen en staat als schuldenaar opgegeven in de databanken van de RSZ/fiscus. Op het ogenblik dat hij zijn factuur betaalt, verzuimt opdrachtgever A om die databanken te raadplegen en een inhouding ten voordele van de RSZ/fiscus te verrichten. Hij ontsnapt dus niet aan het aansprakelijkheidsmechanisme. De RSZ/fiscus kunnen hem hoofdelijk aansprakelijk stellen voor B en hem aanmanen om mede de schulden terug te betalen hoewel ze werden aangegaan door aannemer B en niet door A.

Voor meer informatie, raadpleeg onze rubriek Info+ op Lex4You.

 


[1] Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Belgisch Staatsblad van 17 januari 2019.

[2] Het betreft de 1ste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de wet verschijnt.

[3] Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969.

[4] Niet alleen artikel "30bis" werd aangepast, maar ook artikel 400 van het WIB 92, op fiscaal vlak.

[5] Verslag namens de Commissie voor de sociale zaken over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

[6] Zie de lijst van de activiteiten uitgesloten uit artikel 30bis en ook het Verslag namens de Commissie voor de sociale zaken

[7] Aanpassing van artikelen 30bis en 30ter.

[8] Patronale Dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidszegels.

[9] Om de hervorming beter te duiden, zal nog een protocol tussen de PDOK en de FOD Werkgelegenheid en Arbeid worden gesloten.

[10] De portaalsite van de sociale zekerheid biedt de opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers de mogelijkheid om na te gaan of de inhouding moet worden verricht bij de betaling van een factuur aan een medecontractant

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-01-2019