To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Harmonisatie van de pensioenplannen: een stand van zaken

30/03/2021

Vanaf 1 januari 2025 mag er geen onderscheid meer bestaan tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de aanvullende pensioenen.

Nu 2025 dichterbij komt, nemen we even de tijd om hier wat uitgebreider bij stil te staan en een aantal zaken in herinnering te brengen.

 

Hoe verloopt het harmonisatieproces?

De wet voorziet in een geleidelijke gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen.


Dit harmonisatieproces start op 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2025.

 

Fase 1 (immunisatie periode)

Aanvullende pensioenen van voor 1 januari 2015

Verschil tussen arbeiders en bedienden is geen discriminatie

Fase 2 (stand-still periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2015

Er mogen geen nieuwe verschillen worden ingevoerd en de bestaande verschillen mogen niet worden verhoogd

Fase 3 (cut off periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2025

Er mogen geen verschillen meer zijn tussen arbeiders en bedienden

 

Geen verschil meer mogelijk ?

Op 1 januari 2015 startte de stand-still periode. Sinds die datum mogen er dus geen nieuwe verschillen tussen arbeiders en bedienden worden ingevoerd, en mogen de bestaande verschillen niet meer worden verhoogd.

Wilt u als werkgever een aanvullend pensioen invoeren in uw bedrijf dan mag het statuut arbeider of bediende geen criterium voor differentiatie meer zijn.

U kunt uiteraard wel nog verschillende plannen hebben binnen uw onderneming, maar dat verschil mag niet meer gebaseerd zijn op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. 

Voor meer info neemt u best contact op met uw verzekeraar.

 

Wat is de rol van de sectoren? 

De verantwoordelijkheid om een einde te stellen aan de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen ligt in eerste instantie bij de sectoren. De sectoren moeten tegen uiterlijk 1 januari 2023 positie ingenomen hebben. Zij moeten in een protocolakkoord vastleggen hoe zij de harmonisatie zullen realiseren (modaliteiten + tijdschema).

Dit protocolakkoord moet vervolgens worden omgezet in een CAO die ten laatste op 1 januari 2023 neergelegd moet worden bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De grote moeilijkheid bevindt zich in het PC 200, in dit PC zijn bedienden van allerlei arbeidssectoren vertegenwoordigd, wat een harmonisatie van de sectorpensioenen bemoeilijkt.

Om dit euvel te verhelpen nemen sommige arbeiderssectoren de bedienden gelinkt aan hun sector op in 1 geharmoniseerd PC, zoals PC 126 en 200. Op die manier kunnen zij makkelijker CAO’s afsluiten die gelden voor de arbeiders en bedienden uit hun sector.

Wat brengen de sectoronderhandelingen 2021-2022?

Hoewel de sectoronderhandelingen nog niet gestart zijn, gaan we er van uit dat dit op de agenda van de komende sectoronderhandelingen zal staan. 

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

  

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-03-2021