To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De eindejaarspremie in PC 111 (Metaal)

28/11/2017

Niet alle werknemers in België hebben recht op een eindejaarspremie, maar in het paritair comité nr. 111 werden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die hierin voorzien.

Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

In PC 111 bestaat er geen algemene CAO die geldt voor de hele sector; wel hebben verschillende provinciale afdelingen hierover akkoorden gesloten. De toepassingsmodaliteiten zijn dan ook verschillend naargelang het akkoord.

Of de arbeider een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur heeft, speelt geen rol. In de meeste gevallen wordt wel een bepaalde anciënniteitsvoorwaarde opgelegd. In de provincie Antwerpen is bijvoorbeeld 3 maanden anciënniteit vereist; in de provincie Namen een jaar. In West-Vlaanderen moet de arbeider dan weer minstens 60 dagen effectief gepresteerd hebben tijdens de referteperiode.

Werknemers die ontslagen worden omwille van een dringende reden zijn uitgesloten. Zij die de onderneming uit vrije wil verlaten, hebben sinds 1 juli 2015 in elke provincie ook recht op een gedeeltelijke eindejaarspremie. Hetzelfde geldt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

Hoeveel bedraagt de premie?

Ook het bedrag van de premie verschilt van provincie tot provincie. De ene keer gaat het om een percentage van het bruto jaarloon, dan weer om het uurloon dat vermenigvuldigt wordt met een bepaalde factor. Op die manier bekomt men de maximumpremie, die vaak ongeveer zal overeenstemmen met een maandloon. Deeltijdse werknemers hebben recht op een eindejaarspremie die evenredig is met hun arbeidsduur.

Het effectieve bedrag van de premie wordt dan veelal vastgesteld naargelang de dagen effectieve aanwezigheid in de onderneming tijdens de referteperiode. Er zijn echter nogal wat afwezigheden die gelijkgesteld worden met dagen effectieve aanwezigheid. Zo zijn bijvoorbeeld vakantiedagen, dagen tijdelijke werkloosheid, dagen betaald educatief verlof, dagen inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering en de periode arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval in de meeste gevallen gelijkgesteld.

Voorbeeld

Jan verdient 12,3425 euro per uur gedurende 38 uur per week.

Werkt hij in de provincie Antwerpen, dan bedraagt zijn eindejaarspremie 165 keer het uurloon of 12,3425 euro (uurloon) x 165 = 2.036,51 euro.

Werkt hij daarentegen in de provincie Brabant, dan bedraagt zijn eindejaarpremie 8,33% van het bruto jaarloon en dus 12,3425 euro x 38 (uren per week) x 48 (gewerkte weken, zijnde 52 weken - 4 weken vakantie) x 8,33% = 1.875,31 euro.

Wanneer wordt er uitbetaald?

De werkgever moet de eindejaarspremie uitbetalen. In het algemeen moet dit in de loop van de maand december gebeuren.

Meer info?

De concrete toepassingsmodaliteiten in uw provincie kan u terugvinden in de rubriek Sectoraal / Paritaire Comités. U selecteert uw comité en klikt vervolgens op het thema “eindejaarspremie”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-11-2017