To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Meer zondagarbeid mogelijk in toeristische centra

09/11/2018

Er is een principieel verbod om personeel op zondag tewerk te stellen[1].  Sommige activiteiten worden echter wel toegelaten om maatschappelijke (vb. gezondheidszorgen) of economische redenen (vb. kleinhandel).  Eén van deze uitzonderingen betreft de kleinhandel en de kapperszaken in badplaatsen, toeristische centra en luchtkuuroorden[2].  De wet werd nu aangepast zodat deze uitzondering vanaf 10 november 2018 ruimer kan gebruikt worden[3].  We geven u hierna een opfrissing van de huidige regels zodat we kunnen kaderen wat er voor u wijzigt.

Op wie is de uitzondering van toepassing?

Op kleinhandels- en kapperszaken.

Waar geldt de uitzondering?

In badplaatsen, toeristische centra en luchtkuuroorden. Voor elk van deze plaatsen zijn criteria vastgelegd:

  • badplaats: plaats die maximum 5 kilometer van de kust is gelegen;
  • toeristisch centrum: plaats die als zodanig wordt erkend door de Minister van Werk[4]. De minister kan pas een erkenning toekennen als aan strikte voorwaarden is voldaan (bezienswaardigheid in de gemeente, bepaald minimumaantal toeristen per jaar, faciliteiten voor toeristen…). De lijst met erkende gemeenten kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;
  • luchtkuuroord: plaats waar het aantal toeristen, personeelsleden tewerkgesteld in de horeca en openingsmaanden van de hotels fluctueren in de loop van het jaar.

Wanneer geldt de uitzondering?

De werknemers mogen worden tewerkgesteld op zondag:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • gedurende de Kerst- en de Paasvakantie;
  • buiten deze periodes: gedurende maximum 13 zondagen per jaar waar:
    • tijdens het weekend een toevloed van toeristen plaats heeft (voor bezienswaardigheden of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon);
    • manifestaties plaatsgrijpen (beurzen, tentoonstellingen, markten, braderijen, musea, optochten, sportmanifestaties).

Wanneer we al deze periodes optellen, komen we aan een 40-tal zondagen waarop personeel mag worden tewerkgesteld. Géén volledig jaar, dus!

Wat wijzigt er voor u?

De interpretatie van de huidige wetgeving leidde soms tot discussie. Het antwoord van de minister van werk in 2006 op een parlementaire vraag kwam neer op een mogelijkheid om maximum een 40-tal zondagen per jaar personeel (één of meerdere werknemers) te mogen tewerk te stellen. De 40 dagen moesten collectief bekeken worden, dus niet met een beurtrol waardoor zo toch meer dan 40 zondagen met personeel kan gewerkt worden.  Ook een uitspraak van het Hof van Cassatie van 2014 ging in die richting[5].

Door de wetswijziging is het nu duidelijk dat men voortaan de winkel of kapperszaak tijdens bovengenoemde periodes kan openhouden én er personeel tewerkstellen met een rotatiesysteem. Op voorwaarde dat de zondagarbeid voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar, kunnen de zondagsopeningen voor de winkel zelf dus wel uitgebreid worden.

Inwerkingtreding

Vanaf 10 november 2018 kan u van deze mogelijkheid gebruik maken. De wetswijziging is automatisch van toepassing, u hoeft hiervoor geen extra stappen te ondernemen.

Wat doet Securex voor u?

Hebt u vragen rond arbeidsduur, zondagopening, uurroosters of inhaalrust? U kan hiervoor steeds bij uw Legal Advisor terecht.

 


[1] Dit belet u niet om als werkgever zélf uw zaak open te houden, weliswaar zonder personeel. Verlies echter de verplichtingen rond sluitingsdagen niet uit het oog!

[2] Zie koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra;

[3] Wet van 11 oktober 2018 tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018;

[4] Er is dus een ministerieel besluit nodig.

[5] Arrest Hof van Cassatie van 10 november 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-11-2018