To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

04/04/2019

Naar analogie met het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen werd er ook een vrij aanvullend pensioen voor werknemers ingevoerd. Vanaf 27 maart kunnen werknemers intekenen op het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, kortweg het VAPW.

Wat is het VAPW ?

Het VAPW is eigenlijk een vorm van individueel pensioensparen via de werkgever, waarbij de werknemer aan de werkgever vraagt om een deel van zijn loon in te houden en door te storten naar de pensioeninstelling (bank- of verzekering).

Waarom werd het VAPW ingevoerd ?

Deze wet geeft uitvoering aan één van de maatregelen voorzien in het regeerakkoord om de tweede pensioenpijler te veralgemenen. De bedoeling is immers ervoor te zorgen dat alle werknemers een aanvullend pensioen van de tweede pijler kunnen opbouwen, een aanvullend pensioen wordt nog niet in alle sectoren voorzien en wordt ook niet door alle werkgevers aangeboden.

Concreet

Alle werknemers die nog geen aanvullend pensioen hebben in de 2e pensioenpijler (AP2P) ten belope van 3% van brutojaarloon, zijnde het loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen in het 2e jaar voorafgaand aan de storting. Voor een eventuele storting in 2019 zal men dus het loon in 2017 moeten bekijken.

Het initiatief ligt bij de werknemer

Hij kiest vrij de pensioeninstelling en het bedrag van de inhoudingen op het nettoloon. De bijdragen zijn echter beperkt tot 1.600 euro per jaar of 3% van het jaarlijkse brutoloon (afhankelijk van wat het hoogste is). Voorbeeld van storting in 2019, voor een werknemer zonder aanvullend pensioen in de 2e pijler:

Brutojaarloon 2017 = €30.000 x 3% = €900 -> er zal €1.600 mogen gestort worden Brutojaarloon 2017 = €60.000 x 3% = €1.800 -> er zal slechts €1.600 mogen gestort worden.

Vanaf wanneer is dit van toepassing ?

Op 27 december 2018 werd de wet gepubliceerd die dit vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) invoert. Deze wet treedt in werking 3 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, m.a.w. op 27 maart 2019.

Wat betekent dit voor de werkgever ?

Vermits het initiatief tot het al dan niet afsluiten van een VAPW bij de werknemers ligt, is de kost niet voor de werkgever, maar, wanneer een werknemer dit vraagt, is de werkgever verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Vermits elke werknemer zelf kan bepalen hoeveel hij opzij zet, in welk soort van formule van pensioensparen het belegd wordt en bij welke pensioeninstelling brengt dit wel wat administratie met zich mee.

Misschien is het de moment om te overwegen om toch een aanvullend pensioen aan te bieden op niveau van de onderneming voor al uw werknemers om deze administratie te vermijden.

Voor meer info over aanvullende pensioenen kan u terecht bij securex Leven.

Interessant voor de werknemer ?

Er is weliswaar een fiscaal voordeel voorzien, maar dit is groter in de 3e pensioenpijler (klassieke pensioensparen). Met andere woorden : het is voor de werknemer interessanter om buiten de arbeidsrelatie een contract af te sluiten met een pensioeninstelling.

Pluspunt van het VAPW is wel dat men onmiddellijk zal kunnen genieten van het fiscaal voordeel (via de bedrijfsvoorheffing) en niet moet wachten tot de afrekening van de eindbelasting het volgende kalenderjaar.

Of deze formule zijn succes zal kennen valt dus nog af te wachten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-04-2019