To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

19/11/2018

Aangezien er over de eindejaarspremie geen wetgeving bestaat op nationaal niveau, moet het bedrag of de berekening ervan teruggevonden worden in de rechtsbron die het recht op een eindejaarspremie toekent.

Door de verscheidenheid aan rechtsbronnen bestaat er ook een grote diversiteit in berekeningswijzen. Hieronder vindt u een overzichtstabel met enkele van de meest voorkomende berekeningswijzen op sectoraal niveau.

Principe

Voorbeeld van paritair comité

Cijfervoorbeeld

Het bedrag is gelijk aan het maandloon.

200 (het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden)

Maandloon bedraagt € 2.000.

De eindejaarspremie zal € 2.000 bedragen.

Een vast bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gepresteerde uren in het voorbije jaar.

110 (Textielverzorging)

Het vast bedrag is gelijk aan € 0,9473 voor december 2017en € 0,9643 voor de periode van 1 januari 2018 t.e.m. 30 november 2018.

De arbeider heeft 100 uur gewerkt in december 2017 en 1.800 uur in het deel van de referteperiode in 2018. Zijn eindejaarspremie zal 100 x 0,9473 + 1.800 x 0,9643 = € 1.830,47 bedragen.

Het basisuurloon wordt vermenigvuldigd met een vaste coëfficiënt.

111.101 (Metaal-, machine- en elektrische bouw voor de provincie Antwerpen)

Een arbeider verdient € 12,5202 per uur. In een stelstel van 38 uur per week bedraagt de coëfficiënt 165. De eindejaarspremie is dus gelijk aan € 12,5202 x 165 of € 2.065,83

Een vast bedrag, bepaald in de CAO.

140.130 (Vervoer en logistiek, subsector autocars)

Voor 2018 werd een bedrag vastgesteld van € 2.071,43

 

Naast de sectorale CAO’s zijn er nog andere rechtsbronnen die een recht op een eindejaarspremie doen ontstaan. Voor meer informatie hierover, kunt u ons artikel van 12 november 2018 raadplegen.

Welke inhoudingen moet u verrichten op de eindejaarspremie?

Net zoals op het gewone loon worden op de eindejaarspremie drie inhoudingen verricht. Het gaat hier om de socialezekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.

Aangezien de eindejaarspremie als loon beschouwd wordt, moeten er socialezekerheidsbijdragen op ingehouden worden.  De werknemer betaalt bijdragen ten belope van 13,07% van het bedrag van de eindejaarspremie.

De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering.  Dit betekent dat de eindejaarspremie zwaarder belast zal worden dan het gewone loon.  Het percentage van de inhouding wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van de normale brutojaarbezoldiging en kan tot maximaal 53,50% bedragen[1].

In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, wordt de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (of solidariteitsbijdrage) berekend op het maandelijks basisloon vermeerderd met deze premie.  Wanneer deze betaling plaatsvindt in de laatste maand van het trimester zal deze bijzondere bijdrage berekend worden op basis van de looncomponenten van het trimester en op basis van het trimestrieel barema. Praktisch gezien kan het tijdstip van de betaling van de eindejaarspremie een invloed hebben op het nettoloon van de maand ten opzichte van de vorige maand. Immers, het bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verschilt naargelang de volgorde waarin de loonbrief opgemaakt wordt.  Dit is trouwens ook het geval wanneer u gedurende het jaar een premie betaalt vóór  het maandelijks loon.

Voorbeeld

Een bediende krijgt een eindejaarspremie ten bedrage van € 3.000. Hij is vrijgezel en heeft geen kinderen ten laste.

 

Eerste hypothese

(Eindejaarspremie na loon)

Tweede hypothese

(Eindejaarspremie voor loon)

Betalingsdatum

20.12.2018

26.12.2018

20.12.2018

26.12.2018

 

Loon

Premie

Premie

Loon

Brutoloon

3.000

3.000

3.000

3.000

RSZ-bijdrage

-392,10

-392,10

-392,10

-392,10

Belastbaar bedrag

2.607,90

2.607,90

2.607,90

2.607,90

Bedrijfsvoorheffing

-667,72

-1.211,11

-1.211,11

-667,72

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

-27,51

-33,00

- 27,51

-33,00

Netto

1.912,67

1.363,79

1.369,28

1.907,18

 

Totaal nettoloon

3.276,46

 

3.276,46

 

 

 

Het jaarlijks bruto belastbaar bedrag is gelijk aan € 2.607,90 x 12 = € 31.294,40: dit bedrag komt overeen met een percentage aan bedrijfsvoorheffing van 46,44%.

Men stelt dus vast dat de in totaal betaalde nettobedragen niet verschillen. De betaling van de eindejaarspremie voor het maandloon kan een vermindering van dit loon ten opzicht van voorgaande maanden tot gevolg hebben.

 


[1] Zie punt 2.9 van Bijlage III bij KB / WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-11-2018