To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vermijd sociale dumping - Wat is sociaal verantwoorde detachering?

20/12/2021

Veel ondernemingen maken - rechtstreeks of onrechtstreeks - gebruik van de diensten van gedetacheerde werknemers. Deze werknemers komen ‘slechts’ tijdelijk naar België, en misschien denkt u dat u zich niet al te veel zorgen hoeft te maken over hun arbeidsomstandigheden.

Niets is minder waar en daarom geven wij u wat basisinformatie, zodat u aan ‘verantwoorde detachering’ kunt doen (uzelf of de onderaannemer met wie u werkt), waarbij de sociale wetgeving wordt nageleefd:

Helaas worden bij detachering veel inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld.

 

Detachering en sociale zekerheid 

Vanuit het oogpunt van de sociale zekerheid biedt detachering de mogelijkheid werknemers tijdelijk in een ander land tewerk te stellen zonder dat ze onder het socialezekerheidsstelsel van het gastland vallen.

Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, kunnen gedetacheerde werknemers immers onderworpen blijven aan het socialezekerheidsstelsel van hun land van oorsprong. Dit zal worden gecertificeerd in een detacheringsformulier (A1 binnen de Europese Unie). Dit vereist dat het gastland en het land van oorsprong van de werknemer verbonden zijn door een overeenkomst die de detachering toestaat. Een dergelijke overeenkomst is bindend voor de EU-lidstaten, maar ook voor andere landen.

Een greep uit de na te leven voorwaarden:

  • De gedetacheerde werknemer moet vóór de detachering onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst.
    • Voorbeeld: werkgever A wil een werknemer van Portugal naar België detacheren. Daartoe moet de werknemer vooraf onder de Portugese sociale zekerheid vallen. Anders is de detachering niet mogelijk en is de werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid in België.
  • De gedetacheerde werknemer moet tijdens zijn detachering in het gastland zijn arbeidsprestaties verrichten voor een in het land van oorsprong gevestigde werkgever met wie hij gewoonlijk door een arbeidsovereenkomst is verbonden. De band van ondergeschiktheid met deze werkgever moet blijven bestaan gedurende de periode van detachering.
    • Voorbeeld: werkgever A in ons vorig voorbeeld wil zijn werknemer detacheren naar werkgever B in België. Belangrijke beslissingen over de arbeidsrelatie moeten gedurende de gehele detacheringsduur door A genomen worden. De gedetacheerde werknemer kan dus geen arbeidsovereenkomst sluiten met B. Deze laatste kan echter wel enkele praktische details in verband met de Belgische arbeidsprestaties regelen.
  • De werkgever van de gedetacheerde werknemer moet substantiële activiteiten verrichten in het land van herkomst. Met andere woorden, hij moet aanzienlijke economische activiteiten verrichten op het grondgebied van de lidstaat van waaruit hij zijn werknemer detacheert, en zijn personeel daar gewoonlijk tewerkstellen. Het bestaan van aanzienlijke activiteiten in het land van oorsprong kan worden vastgesteld door een reeks elementen te controleren waarop we hier niet verder ingaan.Via deze voorwaarde wordt de strijd tegen ‘brievenbusfirma’s’ aangebonden.
    • Voorbeeld: het is niet voldoende dat A in Portugal louter administratieve activiteiten verricht (bijvoorbeeld alleen bedrijfsboekhouding of personeelsbeheer).
  • De opdracht in het buitenland moet van tijdelijke aard zijn.

Maar dat is nog niet alles. Nadat u de sociale zekerheidsvoorwaarden hebt gecontroleerd, moet u zich een aantal vragen stellen over de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemers. Want hoewel de gedetacheerde werknemer onder het socialezekerheidsstelsel van zijn land van oorsprong kan blijven vallen, betekent dit niet dat u geen aandacht moet besteden aan de arbeidsomstandigheden in het gastland.

 

Detachering en arbeidsvoorwaarden

Alle buitenlandse werkgevers moeten blijk geven van ‘fair play’ wanneer ze hun personeel binnen de Europese Unie detacheren. Het principe gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats werd immers opgenomen in een detacheringsrichtlijn. Die werd omgezet in België. België had al het voortouw genomen bij de meeste maatregelen.

Concreet moet u (of uw onderaannemer) uw gedetacheerde werknemers het Belgische minimumloon betalen voor hun arbeidsprestaties in België (en een ‘harde kern’ van Belgische regels naleven waarop strafrechtelijke sancties staan). Het feit dat de gedetacheerde werknemer in zijn land van oorsprong onderworpen blijft aan de sociale zekerheid, doet aan deze verplichting niet af.

 

Opdracht van meer dan 12 maanden en andere arbeidsvoorwaarden

Opgelet: op werknemers die langer dan 12 maanden worden gedetacheerd worden identieke arbeidsvoorwaarden toegepast als op niet-gedetacheerde werknemers. Dit gaat uiteraard om andere arbeidsvoorwaarden dan het minimumloon, dat moet worden toegepast vanaf de eerste dag van de detachering in België.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn die van alle wettelijke en reglementaire bepalingen, ongeacht of ze al dan niet strafrechtelijk bestraft worden, maar met uitsluiting van de bepalingen over de procedures, formaliteiten en voorwaarden die het sluiten en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelen, met inbegrip van het concurrentiebeding.

 

Een voorbeeld

Een Roemeens bedrijf detacheert tijdelijk personeel naar België. Vanaf de eerste detacheringsdag moet een ‘harde kern’ van regels van ons arbeidsrecht worden in acht genomen (= alle strafrechtelijk bestrafte bepalingen). De Roemeense werknemers moeten dus ten minste het loon ontvangen volgens de loonschalen die gelden in de sector waar ze worden tewerkgesteld. Hun werkgever moet ook de regels inzake arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, welzijn op het werk, enz. naleven.

Als de detachering langer duurt dan 12 maanden zijn alle bepalingen van het Belgische arbeidsrecht van toepassing, met inbegrip van de bepalingen die niet strafrechtelijk bestraft worden. Dat zijn bijvoorbeeld de bepalingen over gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid.

Wij zullen de formaliteiten die bij detachering moeten worden vervuld, bespreken in onze actua over de sociale documenten. U leest het binnenkort.

 

Wat doet Securex voor u?

Hebt u nog vragen over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers? Doe een beroep op onze consultants via het adres international.mobility@securex.be.  

 

 Lees ook:

Twee andere onderwerpen zullen worden behandeld in afzonderlijke actua, die u binnenkort kunt lezen: gebruik maken van illegale en niet-aangegeven arbeid en sociale documenten.

 

 Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-12-2021