To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe regels voor corona-tijdskrediet, corona landingsbanen, arbeidsduurvermindering en de economische werkloosheid

01/07/2020

Een bijzonder machtenbesluit dat vandaag werd gepubliceerd[1], voert een corona-tijdskrediet en een corona-landingsbaan in. Ook de regels over de arbeidsduurvermindering die van 2009 tot 2011 van toepassing waren, worden hernomen.

Enkel ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering kunnen hiervan gebruik maken. Deze regels treden in werking vanaf vandaag 1 juli 2020.

Tot slot bevat het bijzonder machtenbesluit ook nieuwe regels over de economische werkloosheid vanaf 1 september 2020. Deze regels zijn van toepassing in alle ondernemingen die beroep moeten doen op economische werkloosheid na de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus.

In dit artikel geven wij u al een beknopt overzicht. Gedetailleerde informatie volgt de volgende dagen.

Welke regels werden ingevoerd?

Het besluit voorziet de volgende regels:

De eerste drie maatregelen kunnen enkel gebruikt worden voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die door de minister van Werk erkend worden. De periode van erkenning mag ten vroegste aanvatten op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 om van deze maatregelen gebruik te maken.

Over het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan hebben wij u gisteren al geïnformeerd.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen geldt vanaf 1 september 2020 voor alle werkgevers die geen gebruik meer kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Wat is een onderneming in moeilijkheden?

Het besluit verwijst voor de definitie van een onderneming in moeilijkheden naar de regelgeving over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Dat betekent dat een onderneming in moeilijkheden, een onderneming is die:

  • in de jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren die voorafgaan aan de periode waarvoor de erkenning wordt gevraagd, een verlies boekt uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
  • en waarbij voor het laatste boekjaar dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt.[2]

Wat is een onderneming in herstructurering?

Ook daar verwijst het besluit naar de regelgeving over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Dat betekent dat een onderneming in herstructurering, een onderneming is die een collectief ontslag heeft aangekondigd in overeenstemming met cao nr. 24.

Het collectief ontslag moet betrekking hebben op:

  • ten minste 10% van het aantal werknemers als de werkgever minstens 100 werknemers tewerkstelt;
  • ten minste 10 werknemers als de werkgever meer dan 20 en minder dan 100 werknemers tewerkstelt;
  • ten minste 6 werknemers als de werkgever tussen 12 en 20 werknemers tewerkstelt;
  • ten minste de helft van de werknemers indien de werkgever minder dan 12 werknemers tewerkstelt.[3]

Ook een onderneming die in 2019 voor minstens 20% van het totaal aantal aangegeven werkdagen voor de arbeiders economische werkloosheid voor die arbeiders heeft aangegeven, kan erkend worden als onderneming in herstructurering. Dit geldt evenwel enkel voor ondernemingen waar minstens de helft van de werknemers een arbeidsovereenkomst als arbeider heeft.

Wat doet Securex voor u?

Wij analyseren de impact van deze nieuwe regels en bezorgen u zo snel mogelijk meer informatie via Lex4You.

 


[1] KB nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, Belgisch Staatsblad 1 juli 2020.

[2] Art. 14 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

[3] Art. 15 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-07-2020