To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betaald educatief verlof in het Waals Gewest - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen?

10/18/2018

U moet bepaalde formaliteiten vervullen om de terugbetaling te krijgen van de lonen en sociale bijdragen die u tijdens het educatief verlof betaald hebt.

Opgelet! De spelregels voor de terugbetaling verschillen naargelang het gewest. Heeft uw onderneming vestigingseenheden in meerdere gewesten, dan moet u per betrokken gewest een terugbetalingsdossier indienen dat alle werknemers omvat die in het betrokken gewest tewerkgesteld zijn, en dit volgens de taalrol van dat gewest.

In dit artikel bespreken we enkel de regels die van toepassing zijn in het Franstalig Waals Gewest

Voor de modaliteiten in de andere gewesten, verwijzen we naar onze andere artikels die vandaag verschenen zijn. Voor een overzicht van de formaliteiten waaraan uw werknemer moet voldoen om van zijn recht op betaald educatief verlof te kunnen genieten, raadpleeg ons artikel van vorige week.

Waar moet u uw aanvraag tot terugbetaling indienen?

U kan het loon dat tijdens het educatief verlof aan de werknemer betaald werd en de erop verschuldigde sociale bijdragen, terugvorderen bij de bevoegde dienst van het Waals Gewest:

FOREM

Congé éducation payé

Boulevard Tirou 104

6000 Charleroi

Tel.: 071/20 61 11

e-mail: conge.education@forem.be 

 

Opgelet! Bij de FOREM kunt u enkel de aanvragen tot terugbetaling indienen die betrekking hebben op werknemers die verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest.

Aanvragen met betrekking tot Duitstalige vestigingseenheden moeten naar de Duitstalige Gemeenschap worden gestuurd.

Voorbeeld: de maatschappelijke zetel van een onderneming is gelegen in Wallonië. Deze onderneming heeft zowel vestigingseenheden in Namen als in Eupen: de terugbetaling moet in twee aanvragen worden opgesplitst.

  • een aanvraag voor alle werknemers die recht hebben op betaald educatief verlof die in Namen zijn tewerkgesteld;
  • en een andere aanvraag voor de werknemers die in Eupen zijn tewerkgesteld.

 

Welke documenten moet uw aanvraagdossier bevatten?

De aanvraag tot terugbetaling moet door u of uw sociaal secretariaat ingediend worden via de volgende originele documenten:

  • één enkele aangifte van schuldvordering voor alle werknemers tewerkgesteld in eenzelfde gewest samen[1] ;
  • een individuele fiche per werknemer waarop het toegekende verlof, het loon en de bijbehorende socialezekerheidsbijdragen vermeld worden;
  • elk ander document ter staving, meer bepaald de attesten uitgereikt door de onderwijsinstellingen die door de werknemers bezocht worden: attest van regelmatige inschrijving, trimestrieel attest van nauwgezetheid en eventueel een attest van tweede zittijd.

In bepaalde gevallen dienen ook nog de volgende documenten bijgevoegd te worden:

  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd  (voor werknemers die minder dan 4/5 werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijders met een variabel uurrooster);
  • een verklaring op eer van de werknemer (Word of PDF) dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs).

U vindt alle nodige documenten op de site van Forem door hier te klikken. 

Binnen welke termijn moet u uw terugbetalingsdossier indienen?

De terugbetalingsaanvragen mogen pas worden ingediend nadat het schooljaar werd afgesloten en moeten betrekking hebben op alle gerechtigde werknemers van de onderneming.

Opgelet!

Voor het schooljaat 2017-2018 moeten de terugbetalingsaanvragen worden ingediend tegen 31 maart 2019.

Naargelang van de organisatiewijze van de opleiding ontstaat de vordering volgens het volgend schema:

Organisatiewijze van de opleiding

Begin van de termijn

Een in schooljaar georganiseerde opleiding

Laatste dag van de opleiding of, wanneer de opleiding zich over meerdere jaren uitstrekt, de laatste dag van elk opleidingsjaar

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van hetzelfde schooljaar plaatsvindt, grote vakantie inbegrepen

Laatste dag van het schooljaar in de loop waarvan ze eindigt

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van opeenvolgende schooljaren plaatsvindt

Opsplitsing van de vorderingen volgens het schooljaar in de loop waarvan de uren betaald educatief verlof gebruikt werden

De vorderingen ontstaan op de laatste dag van het schooljaar waarin de uren betaald educatief verlof gebruikt worden

 

U vindt enkele voorbeelden in de rubriek Sociaal/Dossiers/Schorsingen van de overeenkomst/Betaald educatief verlof/Waals Gewest. Vraag bij twijfel hulp aan uw client advisor.

Hoeveel krijgt u terug?

De terugbetaling is beperkt tot een forfaitair bedrag. In het Waals Gewest wordt één enkel forfait gehanteerd, ongeacht het type van opleiding dat wordt gevolgd. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof. 

Wat doet Securex voor u?

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, kan uw client advisor u steeds bijstaan bij het invullen van de benodigde documenten en het doorsturen van uw dossier naar de bevoegde dienst om op die manier de terugbetaling te bekomen waar u recht op heeft.

We benadrukken dat u een volledig dossier moet indienen om de terugbetaling te krijgen.  Wacht dus niet tot de laatste minuut om alle noodzakelijke documenten en gegevens te verzamelen!


 

[1] Om te weten in welk gewest een werknemer tewerkgesteld is, kijkt men naar het adres van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/18/2018