To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat moet u doen met uw bestaande loonbonusplan op 1 april 2011?

21/03/2011

Enkele weken geleden kondigden we al aan dat de procedure voor de invoering van een plan betreffende de toekenning van een loonbonus op 1 april 2011 gewijzigd zou worden. De wijzigingen zijn uiteraard van toepassing op de toekenningsplannen die vanaf die datum via cao of toetredingsakte ingediend worden.

Maar wat als u op 1 april reeds zo'n plan had? Het spreekt voor zich dat u dat plan niet opnieuw volgens de nieuwe procedure moet indienen. Maar we raden u wel aan om na te gaan of uw plan voldoet aan de nieuwe regels die ingevoerd werden. Concreet zal u moeten nagaan of uw plan de nieuwe periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst die gelijkgesteld worden met effectieve arbeid niet uitgesloten heeft voor de berekening van de loonbonus van uw werknemers.

Nieuwe verplichte gelijkstellingen: de jaarlijkse vakantie en de feestdagen

Naast de periodes van moederschapsverlof (gelijkgesteld met effectieve arbeid sinds de invoering van de loonbonus) zullen de volgende schorsingen vanaf 1 april verplicht gelijkgesteld worden met effectieve arbeid:

    • de dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten[1];
    • de dagen waarvoor de werknemers recht hebben op een bezoldiging krachtens de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

We hebben de bevoegde dienst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg gevraagd of die nieuwe gelijkstellingen eveneens van toepassing zouden zijn op de toekenningsplannen die voor 1 april ingediend zijn en nog na die datum doorlopen. De FOD heeft ons daar bevestigend op geantwoord.

Ze raadt de werkgevers aan om na te gaan of hun toekenningsplan (ingediend via toetredingsakte of cao) de periodes van jaarlijkse vakantie en/of de feestdagen voor de berekening van het recht op de loonbonus niet uitsluit uit de periodes die gelijkgesteld worden met effectieve arbeid. Is dat wel het geval, dan moet de werkgever een nieuw plan indienen dat strookt met de nieuwe verplichtingen opgelegd door de reglementering. De werkgever zal immers, vanaf 1 april, die periodes in acht moeten nemen voor de berekening van het recht op de loonbonus[2].


[1] Het gaat om de jaarlijkse vakantie.

[2] Meer informatie over die berekening vindt u in onze informatiefiche betreffende de loonbonus vanaf 1 april 2011 in de rubriek Sociaal/Info+.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-03-2011