To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een toekomstgericht opleidingsbeleid

11/28/2019

Digitalisering, automatisering, robotisering, ...

In deze tijd van digitalisering, functieautomatisering en robotisering is de grote uitdaging om werknemers in andere beroepen op te leiden, beroepen die beter zijn aangepast aan de nieuwe technologieën.

Alle sectoren worden momenteel getroffen door de digitale revolutie.

De arbeidsmarkt ondergaat een ingrijpende omwenteling. Technologische innovaties hebben een duidelijke invloed op de beroepen en de werkgelegenheid.

Het is daarom essentieel om werknemers de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan nieuwe werkomgevingen en aan de evolutie, of zelfs transformatie, van hun beroep.

Opleiding en omscholing zijn sleutelwoorden

Al deze veranderingen leiden tot een toenemende behoefte aan opleiding. Investeren in de opleiding van werknemers is een noodzaak.

Het is in het belang van bedrijven om hun werknemers permanent op te leiden om knelpuntberoepen in te vullen en beter te kunnen inspelen op de beroepen van de toekomst.

Om aan de marktvraag en de behoeften van de werknemers te voldoen, benadrukken de sociale partners het belang van opleiding en permanent leren.

Daartoe leggen zij een opleidingsverplichting op aan de sectoren en de bedrijven.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk[1] legde een interprofessionele doelstelling vast. De ondernemingen uit de privésector moeten een opleidingsinspanning leveren en op termijn gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijds equivalent aanbieden.

Ze legt deze verplichting echter niet met onmiddellijke ingang op. Deze verbintenis moet worden aangegaan door elk van de sectoren, die een groeipad kunnen volgen dat gericht is op het geleidelijk bereiken van de 5-daagse doelstelling.

Hoe staat het in uw sector?

In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling hebben veel sectoren gebruik gemaakt van de sectorale onderhandelingen voor 2019-2020 om het aantal bestaande opleidingsdagen te verhogen door een groeipad te volgen.

Voor de periode 2019-2020 hebben de meeste sectoren een cao gesloten die het aantal opleidingsdagen vastlegt waarop een werknemer collectief en/of individueel recht heeft.

Hoeveel opleidingsdagen moet u in de praktijk toekennen?

Om te weten wat uw sector hierover heeft beslist, kunt u de tabel in de bijlage raadplegen.

Neem een kijkje op de website van uw Opleidingsfonds.

De sectorale Opleidingsfondsen en -Centra zijn specifiek gericht op de behoeften van de bedrijven op dit gebied en werken aan de implementatie en ontwikkeling van toekomstgerichte opleidingen. Bovendien voeren ze ook financiële stimuli voor opleiding in.

Voor informatie over opleidingen, financiële tegemoetkomingen en de daarbij te volgen modaliteiten kunt u terecht op de website van het Opleidingsfonds- of Centrum van uw sector. Zo is Cevora bijvoorbeeld het opleidingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden (of PC 200). U vindt uw referentieorganisatie in de tabel in de bijlage.

Let op!

U hebt begrepen dat opleiding een sleutelrol speelt in het leven van uw bedrijf!

Als werkgever wordt u daarom aangeraden om uw opleidingsinspanningen zorgvuldig onder de loep te nemen om na te gaan in welke mate uw bedrijf aan zijn opleidingsverplichtingen voldoet.

De sociale balans kan u hierbij helpen. Vergeet die niet in te vullen. De sociale balans vormt het bewijs van de opleidingen die u toekent.

Even herinneren aan de algemene principes

Voor meer informatie over uw opleidingsverplichtingen raden wij u aan ons dossier op Lex4You te lezen door op de volgende link te klikken: Opleidingsinspanningen - Verplichtingen van de werkgever.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/28/2019