To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Recht op tijdelijke werkloosheid bij sluiting van het kinderdagverblijf of de school van de kinderen van uw werknemers

09/10/2020

Het aantal coronagevallen blijft verder stijgen. Misschien sluit de school of de crèche van de kinderen van uw werknemers tijdelijk de deuren omwille van corona. In ons artikel van 29 september kon u lezen dat de RVA dan in bepaalde situaties tijdelijke werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht uitbetaalt. U als werkgever kon wel beslissen of uw werknemers gebruik konden maken van de tijdelijke werkloosheid.

Gisteren werd in de kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat een gelijkaardig voordeel voor werknemers voorziet. In dat wetsvoorstel hebben de werknemers in een dergelijke situatie echter recht op de tijdelijke werkloosheid. Het goedgekeurd voorstel gaat dus verder dan wat de RVA nu al voorziet.

Het ontwerp moet nog wel in het Belgisch staatsblad gepubliceerd worden. Zodra dat gebeurt, kunnen uw werknemers van 1 oktober tot 31 december 2020 gebruik maken van dit recht.

 

Wanneer is er sprake van overmacht omwille van de sluiting van de school of het kinderdagverblijf?

In de volgende gevallen hebben uw werknemers recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht:

  • Uw werknemer woont samen met een minderjarig kind dat niet naar het kinderdagverblijf of niet naar school kan gaan. En dat omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.
  • Uw werknemer heeft een gehandicapt kind ten laste dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. En dat omdat dit centrum wordt gesloten of de intra- of extramurale dienstverlening of behandeling tijdelijk wordt stopgezet. Die sluiting of stopzetting is het gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dat geval heeft de leeftijd van het kind geen belang. Het kan dus ook om een meerderjarig kind gaan.

Als uw werknemer van dit recht gebruik wil maken, moet hij of zij u een attest van de school, het centrum of het kinderdagverblijf bezorgen. Dat attest moet:

  • de sluiting bevestigen van het centrum, het kinderdagverblijf of de school. Het attest kan ook bevestigen dat de klas van het kind van uw werknemer gesloten is. Het moet dus niet gaan om de volledige sluiting van de school;
  • de duur van de sluiting vermelden.

U moet een kopie van dat attest via mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat voor uw onderneming bevoegd is. Het correcte mailadres is: tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be. Is dat bijvoorbeeld Mechelen, dan wordt dit tijdelijkewerkloosheid.mechelen@rvaonem.fgov.be. Als uw onderneming zwaar getroffen werd door het coronavirus, moet u het attest niet versturen. U moet het wel ter beschikking houden voor de RVA.

Uw werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheid voor de volledige duur van de sluiting. Bovendien ontvangt uw werknemer ook een supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid van de RVA.

Welke type van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht moet u bij de RVA aangeven?

Welk type van tijdelijke werkloosheid u bij de RVA moet aangeven, hangt af van de situatie van uw onderneming.

 

Uw onderneming of activiteit werd zwaar getroffen door de coronacrisis

Als uw onderneming of activiteit zwaar getroffen werd door de coronacrisis, kan u beroep doen op de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona.

Uw onderneming bevindt zich in deze situatie als u aan één van deze voorwaarden voldoet:

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan moet u de dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor uw werknemers een attest van de school, het kinderdagverblijf of het centrum kunnen voorleggen, in ASR scenario 5 opnemen.

Bent u Securex klant? Dan vermeldt u de kalendercode “WOT” in het prestatieoverzicht van de betrokken werknemer.

 

Uw onderneming of activiteit werd minder zwaar getroffen door de coronacrisis

Voldoet uw onderneming niet aan de voorwaarden om als zwaar getroffen beschouwd te worden, dan moet u gebruik maken van de “gewone” tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Dat betekent dat u de volgende stappen moet ondernemen:

  • u meldt de overmacht aan de RVA;
  • u bezorgt uw werknemer een C3.2.A formulier;
  • u neemt de dagen tijdelijke werkloosheid op in ASR scenario’s 2 en 5.

Securex kan al deze stappen voor u afhandelen. U stuurt daarvoor een mailtje naar aanvraag.tw@securex.be en wij zorgen voor de rest. Dat kan enkel als u klant bent bij het sociaal secretariaat van Securex.

Klanten van het sociaal secretariaat van Securex vermelden bij dit type werkloosheid de kalendercode “WWO” in het prestatieoverzicht van de betrokken werknemer.

Ook indien uw onderneming zich in deze situatie bevindt, moet uw werknemer u natuurlijk een attest van de school, het kinderdagverblijf of het centrum kunnen voorleggen.

 

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de administratieve afhandeling van de tijdelijke werkloosheid, dan kan u terecht op aanvraag.tw@securex.be.

Heeft u nog juridische vragen over de tijdelijke werkloosheid, dan kan u uw Legal advisor contacteren.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-10-2020